Fosforiidi tn 4b kinnistu ning lähiala detailplaneering

'

Väljavõte detailplaneeringu põhijoonisest

Detailplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Tiitelleht

Põhijoonis

Põhijoonis koos tehnovõrkudega (DWG)

Tehnovõrkude joonis

Kontaktala skeem

Maardu Linnavalitsus kehtestas Fosforiidi tn 4b kinnistu ning lähiala detailplaneeringu 16.03.2021 korraldusega nr 200.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli planeeringuala kruntideks jagamine ja jagamisel moodustatud kruntidele ehitusõiguse määramine äri- ja tootmishoonete püstitamiseks, üldiste maakasutustingimuste määramine; heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas kehtiva Maardu linna üldplaneeringuga. Detailplaneeringu ala suurus on ca 1,8 ha.

Detailplaneeringu lahendus näeb ette kinnistu jagamise neljaks krundiks. Krundile nr 1 on ette nähtud sihtotstarbeks 100% ärimaa, hoonete ehitamiseks ehitusõigust ette ei nähta. Kruntidele 2 ja 3 on määratud on äri- ja tootmismaa sihtotstarve. Krundile nr 2 on ette nähtud ehitusõigus kuni kolmele hoonele maksimaalselt ühe maa-aluse ja kolme maapealse korrusega, kõrgusega kuni 14 m, ehitisealuse pinnaga kuni 5800 m2. Krundile nr 3 on ette nähtud ehitusõigus kuni kahele hoonele maksimaalselt ühe maa-aluse ja kolme maapealse korrusega, kõrgusega kuni 14 m, ehitisealuse pinnaga kuni 625 m2. Krundile nr 4 on planeeritud avaliku kasutusega tee. 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 11.02.2021 kuni 25.02.2021. Avaliku väljapaneku jooksul detailplaneeringu osas kirjalikke seisukohti ei laekunud.