Sotsiaalhoolekanne

Ametnikud

Juhataja

Olga Jevdokimova

olga.jevdokimova@maardu.ee

6060720

Tegevusvaldkonnad: sotsiaalhoolekande üldküsimused

Vastuvõtt: esmaspäeviti 14.00 - 16.00 ja kolmapäeviti 10.00 - 12.00

NB! Eelregistreerimine telefonil 6060720.

Juhataja asetäitja Natalja Rosenthal natalja.rosenthal@maardu.ee  6060744
Tegevusvaldkonnad: Osakonna juhataja asendamine ja osakonnale pandud ülesannete täitmise korraldamine. 

Spetsialist

Natalja Fjodorova

natalja.fjodorova@maardu.ee

6060743

Tegevusvaldkonnad: parkimis- ja ühiskaardid; abi isikut tõendava dokumendi taotlemisel; sünnipäevatoetused; vee- ja kanalisatsiooni abonenttasu; toetus Tšernobõli AEJ tuumakatastroofi likvideerimistöödest osavõtjale; lasteaiatoidu ja huviringide toetus.

Sotsiaaltöö peaspetsialist

Viktoria Danilova

viktoria.danilova@maardu.ee

6060732

Tegevusvaldkonnad: toimetulekutoetus, Maardu linna eelarvest makstavad toetused, sotsiaalnõustamine nõustamine ja teenustele suunamine.

Sotsiaaltöö peaspetsialist

Karina Neimla-Nikiforova

karina.neimla@maardu.ee

6060757

Tegevusvaldkonnad: puuetega inimeste hoolekanne (hooldaja ja hooldajatoetuse määramine, nõustamine, teenuse saamiseks hoolekandeasutusse suunamine), psüühiliste erivajadustega isikute eestkoste ja hoolekande küsimused. Eakate hoolekanne, koduteenused, üldhooldekodu teenus

Sotsiaaltöö peaspetsialist

Katrin Aro

katrin.aro@maardu.ee

6060712

Tegevusvaldkonnad: puuetega inimeste hoolekanne (hooldaja ja hooldajatoetuse määramine, nõustamine, teenuse saamiseks hoolekandeasutusse suunamine), psüühiliste erivajadustega isikute eestkoste ja hoolekande küsimused. Eakate hoolekanne, koduteenused, üldhooldekodu teenus

Sotsiaaltöö peaspetsialist Ken Ojakäär ken.ojakaar@maardu.ee 6060747
Tegevusvaldkonnad: toimetulekutoetus, Maardu linna eelarvest makstavad toetused, sotsiaalnõustamine nõustamine ja teenustele suunamine.

Lastekaitse peaspetsialist

Aleksandra Kalistratova

aleksandra.kalistratova@maardu.ee

6060734

Tegevusvaldkonnad: laste eestkoste ja hoolduse küsimused, alaealiste õiguste ning huvide kaitse, koolikohustuse mittetäitjate, õigusrikkumisi toimepannud alaealiste, käitumisraskustega laste ja nende perede abistamine ja järelevalve; koolide ja lasteaedade nõustamine, puuetega laste teenusevajaduse hindamine ja teenuste korraldamine, puuetega laste teenusevajaduse hindamine ja teenuste korraldamine.

Lastekaitse peaspetsialist

Tatjana Gudrais

tatjana.gudrais@maardu.ee

6060754

Tegevusvaldkonnad: laste eestkoste ja hoolduse küsimused, alaealiste õiguste ning huvide kaitse, koolikohustuse mittetäitjate, õigusrikkumisi toimepannud alaealiste, käitumisraskustega laste ja nende perede abistamine ja järelevalve; koolide ja lasteaedade nõustamine, puuetega laste teenusevajaduse hindamine ja teenuste korraldamine, puuetega laste teenusevajaduse hindamine ja teenuste korraldamine.

 

Info sotsiaaltoetuste maksmise ja taotluste menetlemise tähtaegadest

Linna eelarvest makstavad hooldajatoetused, puudetoetused ja sünnipäevatoetused kantakse saajatele (taotlejatele) alates 12. kuupäevast.

Samuti tuletame meelde, et täiendavate sotsiaaltoetuste menetlemise tähtaeg on 10 tööpäeva, positiivse otsuse puhul kanname hüvitis esimesel võimalusel, kui mitte hiljemalt kui 10 kalendripäeva jooksul.

Toimetulekutoetuse menetlemise tähtaeg on 5 tööpäeva.

 

Vastuvõtt:   

ESMASPÄEVITI KL 9.00 – 12.00 ja 14.00 – 16.00

KOLMAPÄEVITI KL 9.00 – 12.00 ja 14.00 – 16.00

NELJAPÄEVITI KL 9.00 – 12.00 eelregistreerimisel

Sotsiaalhoolekanne on sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi osutamise või määramisega seotud toimingute süsteem.

Sotsiaalhoolekande ülesandeks on isikule või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ning sotsiaalsete erivajadustega isiku sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.

Ülesannete täitmiseks sotsiaalabi osakond:

  • koordineerib sotsiaalhoolekannet
  • korraldab sotsiaalteenuste osutamist
  • osutab sotsiaalnõustamisteenust
  • korraldab riiklikke ja kohalikke sotsiaaltoetuste maksmist
  • teeb lastekaitsetööd
  • täidab eeskostja ülesandeid eestkosteasutusena
  • valmistab ette ja esitab kinnitamiseks sotsiaalvaldkonda kuuluvaid õigusaktide projekte

Sotsiaalhoolekande arendamisel lähtutakse