Avaliku ürituse loa taotlus

Avaliku ürituse loa taotlus tuleb esitada  meiliga adressile linnavalitsus@maardu.ee digitaalselt allkirjastatud,  täita e-vorm Maardu kodulehel www.maardu.ee või tuua linnavalitsuse kab, 103. 

Avaliku ürituse korraldaja kohustused :
Viibima koosolekul ja tagama koosoleku rahumeelse läbiviimise; tagama koosolekust osavõtjate ohutuse, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega; järgima tervisekaitsenõudeid; hoiatama korrarikkujaid; peatama kõneleja, kui ta teeb avaldusi, mis suunavad koosolekul toimuva avaliku koosoleku seaduse §-s 3 keelatud tegevusele; täitma politsei ning meditsiini- ja päästeteenistuse ametnike korraldusi.

Korraldaja on kohustatud lõpetama koosoleku ennetähtaegselt, kui tema hoiatust ei täideta ja kui:
1) koosolekul toimuv on suunatud tegevusele, mis on keelatud avaliku koosoleku seaduse §-s 3;
2) koosolekul toimuv muutub vägivaldseks ning ohustab avalikku korda, isikute elu või tervist.
 
Avaliku ürituse korrapidaja kohustused:
Viibima avaliku koosoleku läbiviimise kohas; tegema kohal viibijale politseiametnikule ettepaneku tema korraldusi eiravate isikute koosolekult kõrvaldamiseks; täitma politsei ning meditsiini- ja päästeteenistuse ametnike korraldusi; kandma hästi nähtavat eraldusmärki tähistusega «KORRAPIDAJA».
 
Avalikust üritusest osavõtjate kohustused:
1) käituma koosolekul rahumeelselt;
2) täitma koosoleku korraldaja, korrapidaja, politseiametnike, päästeteenistujate ning meditsiinitöötajate korraldusi.
 

Regulatsioon