Elukoha registreerimine

Maardu linna elanike registrisse kandmiseks tuleb pöörduda Maardu Linnavalitsuse elanike registrisse aadressil Kallasmaa 1, kab. 103, tel. 6060705

Vastuvõtuaeg: Т 14-16.30
                        N 9-12, 14-17
                        R 9-12

Elukohateate täitmise juhend
Uude kohta elama asumisel või elukoha muutmisel Eestis, elama asumisel välisriiki või välisriigist Eestisse elama asumisel tuleb isikul esitada elukohaandmete registrisse kandmiseks elukoha järgsele valla- või linnavalitsusele 30 päeva jooksul elukohateade.
Elukohateate peavad allkirjastama kõik elukohateatel esitatud täisealised isikud (v.a eestkostetavad).
Esitatavad andmed (elukohateate blankett, pp.1-3)
Elukohateates esitatakse ühe elukoha aadressiandmed. Koos elavad isikud võivad esitada ühise elukohateate, kindlasti tuleb teatel esitada ka alaealiste laste andmed. Elukohateatel kinnitatakse allkirjaga rahvastikuregistrisse kandmiseks esitatud elukoha andmete õigsust.
Elukohateates märgitakse elukohana ruumi aadress, mis peab olema alaliseks elamiseks kasutatav elamu või korter (eluruum).
Teise hooldusõigusliku vanema nõusolek (elukohateate blankett, p.4)
Alaealise lapse elukoha registreerimiseks tuleb esitada teise hooldusõigusliku vanema kirjalik nõusolek. Nõusolek tuleb esitada ka siis, kui alaealise lapse elukoht esitatakse Eestist välisriiki või vastupidi. Allkirjastatud nõusolek tuleb märkida elukohateatele või lisada elukohateatele.
Ruumi kasutamise õigus (elukohateate blankett, p.5)
Ruumi omanik (elukohateate blankett, p.6)
Ruumi kasutamise aluseks on:
• kasutamine omanikuna (sh kaasomanikuna või ühisomanikuna);
• kasutamine omaniku perekonnaliikmena: registreeritud abielude ning nende alaealiste laste puhul;
• üürileping, allüürileping, tasuta kasutamise leping või muu seaduses sätestatud dokument;
Kui isik ei ole elukohateates märgitud ruumi omanik, tuleb lisada elukohateatele ruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia (nt üürileping) või ruumi omaniku luba (allkiri elukohateatel või nõusolek eraldi dokumendina) elukohateates nimetatud elukoha andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse.
Kaasomandis oleva ruumi aadressi kandmiseks rahvastikuregistrisse lisab elukohateate esitaja elukohateatele kõigi kaasomanike või nende esindajate nõusoleku elukohateate esitamiseks.
Sideaadress (elukohateate blankett, p.7)
Koos elukohateatega võib soovi korral esitada ka oma sidevahendite andmed, milleks on näiteks elektronposti aadress, postkastinumber, telefoninumber, muu sidevahendi number või ka muu ruumi aadress, juhul kui isik elab pikemat aega või aeg-ajalt muus kohas.
Vajalikud dokumendid elukohateate esitamisel

  • elukohateate blankett;
  • koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehest, kui dokumendid saadetakse paberkandjal postiga;
  • koopia ruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist või ruumi omaniku nõusolek eraldi dokumendina või allkirjana elukohateatel, kui teate esitaja ei ole ruumi omanik(elukohateate blankett, p.5, 6);kaasomandis oleva ruumi andmete esitamisel on vajalik kõigi kaasomanike või nende esindajate nõusolek elukoha andmete esitamiseks. Kui ruumi omanike vahel on kaasomandi kasutamise kokkulepe, lisatakse kaasomanike nõusoleku asemel elukohateatele kaasomanike kokkulepet tõendav dokument;
  • teise hooldusõigusliku vanema allkirjastatud nõusolek kas eraldi dokumendina või elukohateatele märgituna alaealise lapse elukoha registreerimisel (elukohateate blankett, p.4);

Elukohateate esitamisel e-posti teel või e-rahvastikuregistri iseteenindusportaalis - https://www.rahvastikuregister.ee/

·         e-teenus
Millest alustada?

Minge https://www.rahvastikuregister.ee/ 
Logige sisse. Täidke avaldus

Kinnitus avalduse kättesaamise kohta Kui olete edukalt elukohateate digiallkirjastanud, siis satub ta meie "töölauale" ja me võtame selle menetlusse. Elukohateate töötleme - kanname Rahvastikuregistrisse või lükkame selle puuduste tõttu tagasi. Seda näete portaalist. Muretsemiseks on põhjust, kui 14 tööpäeva jooksul ei ole Teie aadress rahvastikuregistris muutunud. Interneti kasutajatel on võimalik seda kontrollida Riigiportaalist.
Tulemus: Teie aadress rahvastikuregistris on muutunud.
Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda: Soovitud tulemuse saamiseks lugege läbi potaali Abi. Portaali toiminise kohta ei saa me abi anda. Elukohateate menetlusel ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks järgige meilt saadud juhiseid.

·         e-teenus (e-postiga)
Millest alustada? Täitke vorm Elukohateade vastavalt juhendile.
Isikutuvastus Digiallkirjasta.
Kuhu avaldus esitada Digiallkirjastatud elukohateade koos nõutud lisadega saatke aadressil linnavalitsus@maardu.ee
Kinnitus avalduse kättesaamise kohta Rahvastikuregistri seadus näeb ette teavitamist ainult registrikandest keeldumise puhul. Paindlikuma suhtlemise eesmärgil elukohateade varustada kontakttelefoni numbriga või e-maili aadressiga. Muretsemiseks on põhjust, kui 10 tööpäeva jooksul ei ole Teie aadress rahvastikuregistris muutunud. Interneti kasutajatel on võimalik seda kontrollida Riigiportaalist.
Tulemus Teie aadress rahvastikuregistris on muutunud
Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda: Soovitud tulemuse saamiseks järgige meilt saadud juhiseid.

·        Teenuse osutaja juures Maardu Linnavalitsuses
Millest alustada ? Täitke vorm  Elukohateade vastavalt juhendile.
Isikutuvastus Võtke kaasa isikut tõendav dokument.
Kuhu avaldus esitada? Tulge kohale ja esitage elukohateade meie ametnikule või klienditeenindajale. Teenuse osutaja aadressi ja vastuvõtuaega leiate eestpoolt.
Tulemus Teie aadress rahvastikuregistris on muutunud
Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda? Soovitud tulemuse saamiseks järgige meilt saadud juhiseid.

·         Posti teel
Millest alustada? . Täitke vorm Elukohateade vastavalt juhendile.
Isikutuvastus Lisage elukohateatele koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest
Kuhu avaldus esitada? Saatke elukohateade koos nõutud lisadega Maardu Linnavalitsusele.
Kinnitus avalduse kättesaamise kohta. Rahvastikuregistri seadus näeb ette teavitamist ainult registrikandest keeldumise puhul. Paindlikuma suhtlemise eesmärgil palume posti teel saadetud elukohateade varustada kontakttelefoni numbriga või e-maili aadressiga. Muretsemiseks on põhjust, kui 10 tööpäeva jooksul ei ole Teie aadress rahvastikuregistris muutunud. Interneti kasutajatel on võimalik seda kontrollida Riigiportaalist.
Tulemus Teie aadress rahvastikuregistris on muutunud
Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda?: Soovitud tulemuse saamiseks järgige meilt saadud juhiseid.

Elukoha registreerimise voldik