Maardu linn aitab korteriühistutel korrastada hoove

Head korteriühistute esindajad!

Tuletame meelde, et kuni 30. aprilliks 2021 on teil võimalik taotleda Maardu Linnavalitsuselt toetus kortermajade hoovide heakorrastamiseks. Ühe kalendriaasta jooksul võib taotleja esitada ühe korterelamu kohta kaks taotlust erinevatele tegevuse liikidele.

Toetust saab kasutada järgmisteks tegevusteks:

1. Teeremont  (teekatte remont, sh asfalteerimine, pindamine, teekattes olevate aukude remont jne)

2. Kõnnitee rajamine või remont (kõnniteede ehitamine korteriühistu maja esiste väljakujunenud jalgradade asemele, olemasoleva kõnnitee asfaltkatte parandamine või uuendamine)

3. Sademeveeprobleemi lahendamine (kraavide puhastamine, sademevee immutamine pinnasesse, sademevee juhtimine koos- või lahkvoolsesse kanalisatsiooni kooskõlastatud projekti kohaselt)

4. Haljasala, puhkeala vms kasutamiseks avatud rajatise rajamine või parendamine (olemasoleva haljasala murukatte korrastamine. Hõlmab madalamate alade täitmist mullaga, muru külvamist, probleemkohtade katmist murumätastega ning lillepeenarde rajamist)

5. Kõrghaljastuse rajamine või parendamine (puude ja dekoratiivsete põõsaste istutamine, väljalangenud puuistikute asendamine, olemasolevate puude korrastamine, probleemsete puude mahavõtmine)

6. Mängu- või spordiväljakute või muude vaba aja veetmiseks mõeldud rajatiste ehitamine (mänguväljakutele täiendavate konstruktsioonide paigaldamine, uute mängu- ja spordiväljakute rajamine vastavalt kooskõlastatud eskiiside)

7.Parkimisplatsi rajamine või parendamine (olemasoleva parkimisplatsi asfaltkatte parandamine, asfaltkatte uuendamine, parkimisplatsi rajamine, olemasoleva parkimisplatsi laiendamine, parkimiskohtade tähistamine, parkimiskorda reguleerivate liiklusmärkide paigaldamine vastavalt kooskõlastatud projectile)

8. Prügimaja või prügikonteinerite platsi rajamine või parendamine (prügimaja rajamine, prügikonteinerite platsi rajamine või korrastamine ja süvakogumismahuti paigaldamine)

9. Tänavavalgustuse paigaldamine või parendamine (olemasoleva tänavavalgustussüsteemi korrastamine, tänavavalgustuse paigaldamine vastavalt kooskõlastatud projektile)

10. Aia või piirde rajamine või parendamine, sh tõkkepuu paigaldamine (olemasoleva aia või muu piirde korrastamine, uue rajamine, piirdeheki korrastamine või rajamine)

11. Hooviinventari paigaldamine või korrastamine (istepinkide paigaldamine, olemasolevate istepinkide korrastamine, vaibakloppimispuude ja pesukuivatusraamide korrastamine või paigaldamine)

12. Puuetega inimeste liikumistingimuste parendamisele suunatud tegevus (panduse ja käsipuude paigaldus)

13.Turvakaamerate soetamine ja paigaldamine korterelamute hooviala turvalisuse tagamiseks

Taotlust on võimalik esitada kõikidel Maardu haldusterritooriumil asuvate elamute korteriühistutel.

Toetust antakse taotlejale kuni 50% ulatuses kavandatavate tegevuste maksumusest. Maksimaalne toetus ühe taotleja kohta on 3 000 eurot, kui projekti eeldatav maksumus on kuni 10 000 eurot ja 5 000 eurot, kui projekti eeldatav maksumus on üle 10 000 euro. Arvestades avalikku huvi, võib toetuse suurus olla erandkorras kuni 100 % kavandatavate tegevuste maksumusest.

Taotluse esitamise kord

Taotluse koosseisus esitatakse ühes eksemplaris elektrooniliselt või paberkandjal järgmised taotleja esindaja poolt allkirjastatud/digiallkirjastatud dokumendid:

1)      kavandatava tegevuse kirjeldus;

2)      vormikohane toetuse taotlus korterelamu hoovide heakorrastamiseks (saab alla laadida lingil või täita taotlus elektrooniliselt siin );

3)    taotleja üldkoosoleku protokolli koopia, mis sisaldab otsust korterelamu hoovi korrastamiseks vajalike tööde teostamise kohta ja kinnitust rahaliste vahendite olemasolu kohta omafinantseerimise mahus;

4) pakkuja(te) hinnapakkumiste koopiad.

   Taotluse esitamise tähtaeg on 30. aprill 2021. Elektroonilised digiallkirjastatud taotluse dokumendid peab esitama emaili teel linnavalitsus@maardu.ee

Paberkandjal taotluse dokumendid, millele on oma allkirja pannud allkirjaõiguslik isik, peab tooma Maardu Linnavalitsusesse (Kallasmaa 1). 

OLULINE!

  • Kavandatav tegevus tuleb ellu viia taotluse esitamise aasta 1. detsembriks
  • Taotleja peab saama reeglina vähemalt kolmelt pakkujalt hinnapakkumise, mis vastab kavandatava tegevuse kirjeldusele. Juhul kui projekti maksumus on väiksem kui 1000 eurot, on taotleja kohustatud saama vähemalt ühe hinnapakkumuse potentsiaalselt lepingupartnerilt.
  • Tähtajaks laekunud taotlused arutab komisjon läbi 14 kalendripäeva jooksul alates taotluste esitamise lõpptähtajast.
  • Taotlejal ei ole õigust nõuda nende kulutuste hüvitamist, mis ta on teinud enne linnavalitsuse otsust taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta.
  • Toetuse saanud taotleja on kohustatud loobuma eraldatud toetusest, juhul kui ta ei saa eraldatud raha kasutada taotluse esitamise aasta 1. detsembriks.
  • Linnavalitsusel on õigus jätta taotlus läbivaatamata, kui taotleja ei ole eelnenud 2 aasta jooksul täitnud toetuse maksmise tingimusi.

Maardu Linnavolikogu määruse „Korterelamute hoovide heakorrastamistööde toetamise kord" täistekstiga saab tutvuda lingil

 Regulatsioon:

Korterelamute hoovide heakorrastamistööde toetamise kord