Lastehoiutoetus

Lapsehoiutoetuse osutamine reguleeritakse Maardu Linnavolikogu määrusega "Lapsehoiutoetuse määramise ja maksmise kord", mille alusel toimub Maardu linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt koolieelses lasteasutuses mittekäiva eelkooliealise lapse lapsehoiu kulude kompenseerimine (edaspidi - toetus).
 
Toetuse määra kehtestab Maardu Linnavalitsus korraldusega 07.06.2016 nr 303 "Lapsehoiuteenuse määra kinnitamine". Toetuse määr kehtib ühe lapse kohta ühes kalendrikuus. Toetus määratakse ja makstakse lapsevanemale, eestkostjale või lepingulisele hooldajale (edaspidi-lapsevanem):
  • kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Maardu linnas
  • kui lapse, kelle jaoks toetust taotletakse, rahvastikuregistri järgne elukoht on Maardu linnas;
  • kui laps, kelle jaoks toetust taotletakse, ei ole kantud ühegi munitsipaal- või eralasteaia nimekirja
Toetusega kompenseeritakse lapsehoiu teenust, mida osutab lapsehoidja kutset omav füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kelle põhikirjaline tegevus on koolieelse lapsehoiu teenuse osutamine.
Teenuse saamiseks peab lapsevanem pöörduma Sotsiaalabiosakonda, kab. 105, tel. 6060732