Reklaami paigaldamine

Reklaami paigaldamine erakinnistule

Reklaami (reklaamiseaduse tähenduses) paigaldamine Maardu linna haldusterritooriumil
asuvale erakinnistule ei nõua eraldi reklaami paigaldamise luba. Küll aga rakendub sellisel juhul reklaamimaks. 
 
Reklaamimaksu tasumise kohta tuleb Maardu Linnavalitsusele esitada reklaamimaksu deklaratsioon aadressile linnavalitsus@maardu.ee. Reklaamimaksu info: reklaamimaksu kehtestamine

Reklaami paigaldamine linnale kuuluvale kinnistule

Reklaami paigaldamiseks linnamaale tuleb esitada reklaami paigaldamise taotlus Maardu Linnavalitsusele (linnavalitsus@maardu.ee). Palume pöörata eraldi tähelepanu kõigile lisadokumentidele. Reklaami avalikustaja esindaja puhul tuleb lisada volitust tõendav dokument.

Reklaami paigaldamisel linnale kuuluvale kinnistule tuleb lisaks reklaamimaksule tasuda eraldi tasu linnamaa kasutamise eest. Makstava tasu suurus on sätestatud Maardu Linnavalitsuse 22.02.2022 korraldusega nr 114.

Ehitus- ja planeerimisosakond vaatab nõutavate kooskõlastustega taotluse läbi 7 tööpäeva jooksul arvates taotluse laekumise kuupäevale järgnevast päevast. Kui reklaami avalikustaja soovib reklaami eksponeerimise lõpetada enne reklaamiloas märgitud tähtaja lõppu, peab ta sellest planeerimisosakonnale teatama kirjalikult 5 tööpäeva ette.
 
Ka linnale kuuluva kinnistu puhul rakendub reklaamimaks, mille tasumise kohta tuleb esitada Maardu Linnavalitsusele (linnavalitsus@maardu.ee) reklaamimaksu deklaratsioon.