Maardu linna üldplaneeringu (ÜP) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande (KSH) eelnõu kooskõlastamine ja esitamine arvamuse avaldamiseks

Maardu linna ÜP ja KSH eelnõu esitati kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks septembris 2019. 

Kooskõlastamisele esitatud materjalid (17.09.2019):

Üldplaneeringu seletuskiri
Maakasutusplaan 
Liiklusskeem
Maardu üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu 

LISA. Maardu üldplaneeringu lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus

 

Asutustele, kes jätsid üldplaneeringu kooskõlastamata, esitati ÜP ja KSH eelnõu koos vastavate muudatustega teistkordseks kooskõlastamiseks (14.04.2020)

Üldplaneeringu seletuskiri

Maakasutusplaan

Liiklusskeem

Maardu üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu

 

Kooskõlastamise käigus esitatud ettepanekud ja seisukohad

Kooskõlastaja Seisukoht Maardu LV vastus
Kaitseministeerium Kooskõlastavad märkustega
21.10.2019 nr 12-1/19/3798
-
Keskkonnaamet

Ei kooskõlasta:
23.10.2019 nr 6-5/19/201-2

Kooskõlastavad märkustega:
13.05.2020 nr 6-5/20/5949-2

Uue versiooni esitamine:

14.04.2020 nr 7-1.2/4944-22

Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium
Ei kooskõlasta:
24.10.2019 nr 1.10-17/19-0042/7872

Edastatud uus versioon kooskõlastamiseks

Maanteeametile, MKM-ile teadmiseks

Lennuamet

Kooskõlastavad tingimustega

24.10.2019 nr 4.6-8/19/4243-2

-
Maanteeamet

Ei kooskõlasta:

23.10.2019 nr 15-2/18/5095-9 

Ei kooskõlasta:

14.05.2020 nr 15-2/20/19023-2

Uue versiooni esitamine:

14.04.2020 nr 7-1.2/4944-23

Maardu LV seisukoht:
01.09.2020 nr 7-1.2/4944-30

Muinsuskaitseamet

Kooskõlastavad märkusega:

18.10.2019 nr 1.1-7/2467-1

-
Politsei- ja Piirivalveamet

Kooskõlastavad:

18.10.2019 nr 1.1-7/2467-1

-
Päästeamet Kooskõlastavad vaikimisi -
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Kooskõlastavad
21.10.2019 nr 16-6/17-0162-010
-
Terviseamet Kooskõlastavad
23.10.2019 nr 9.3-4/19/1668-5
-
Veeteede Amet Kooskõlastavad vaikimisi -
Viimsi vald Kooskõlastavad vaikimisi -
Jõelähtme Vallavalitsus

Ei kooskõlasta:

23.10.2019 nr 7-2/3583-1

Ei kooskõlasta:

15.05.2020 nr 7-2/3583-3

Uue versiooni esitamine:
14.04.2020 nr 7-1.2/4944-24

Maardu LV seisukoht:

01.09.2020 nr 7-1.2/4944-31

Põllumajandusamet Kooskõlastavad vaikimisi -
Keskkonnaministeerium Ei kooskõlasta:
21.11.2019 nr 7-15/19/1419-7
Uue versiooni esitamine:
14.04.2020 nr 7-1.2/4944-21

 

Arvamust avaldanud osapoolte seisukohad (tabel)