Maardu linna jäätmekava 2022-2027  on omavalitsuse jäätmehooldust korraldav ja suunav dokument, mille eesmärk on määrata jäätmehoolduse arengusuunad, tegevused ja meetmed aastani 2027. Jäätmekava hõlmab jäätmemajanduse olukorra kirjeldust ja ülevaadet jäätmemajandusega seotud probleemidest, fikseerib arengueesmärgid ning toob välja eesmärkide elluviimise tegevuskava.

Jäätmekava eesmärkide seadmisel on lähtutud Riigi jäätmekavas 2014-2020 (kehtivus pikendatud kuni 2022.aastani), jäätmemajandust reguleerivates EL direktiivides ja siseriiklikes õigusaktides seatud eesmärkidest ja sihtarvudest ning Maardu linna arengukavast 2014-2025 tingimustest.

Jäätmekava koostamisel on lähtutud järgmistest olulistest põhimõtetest:

  • jäätmehierarhia põhimõte
  • saastaja maksab põhimõte
  • laiendatud tootjavastutuse põhimõte
  • tegevuste läheduse põhimõte
  • tegevuste otstarbekuse põhimõte.

Linna arengukavas on jäätmevaldkonnas esitatud järgmised eesmärgid:

  • toimib keskkonda säästev jäätmekäitlus
  • tekkivad jäätmed suunatakse taaskasutusse
  • heakorda tagatakse läbi parema, soodsama ja säästlikuma prügikogumise

Maardu linna jäätmekava 2022-2027