Tugiisiku teenus

 

Last kasvatavale isikule tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine.

Lapsele tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine.

Kliendile vajalikud teenused ja nende osutamise maht määratakse kindlaks enne teenuse osutamise alustamist ning nimetatakse tugiisikuga sõlmitavas lepingus.

Tugiisikuteenust võib osta ka juriidiliselt isikult.

Tugiisik

Tugiteenuse osutajaks võib olla täisealine täieliku teovõimega füüsiline isik, kes on läbinud tugiisiku tööks vajaliku koolituse või on oma isikuomaduste ja võimete poolest sobiv (elu- ja töökogemused, teadmised, füüsiline ja vaimne tervis).

Tugiisikuteenust ei tohi vahetult osutada isik:

 • kelle karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest võib ohtu seada teenust saama õigustatud isiku elu, tervise ja vara;
 •  kes on teenuse saaja esimese või teise astme üleneja või alaneja sugulane;
 •  kes elab alaliselt või püsivalt samas eluruumis teenuse saajaga.

Teenuse saajad

Tugiisiku teenust on õigus taotleda last kasvataval isikul, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Maardu linnas, tingimustel, et:

 • last kasvatav isik vajab kõrvalist abi lapse eest hoolitsemisel;
 • last kasvatav isik vajab kõrvalist abi lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonda loomisel;
 • last kasvatav isik vajab kõrvalist abi pere toimetulekuvõime tõstmiseks, igapäevase eluga toimetulekuks ning suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga.

Teenuse taotlemine ja määramine

Tugiisikuteenust taotlev isik esitab Maardu Linnavalitsusele sotsiaalabi osakonnale (edaspidi sotsiaalabiosakond) põhjendatud kirjaliku taotluse abivajaduse kohta või taotluse e-vorm.

Taotluses märgitakse:

 • taotleja ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
 • lapse ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
 • taotleja elukoha aadress ja muud kontaktandmed;
 • tugiisikuteenuse vajaduse põhjendus;
 • taotleja nõusolek enda andmete kontrollimiseks.

Sotsiaalabiosakonna lastekaitse spetsialist (edaspidi lastekaitse spetsialist) selgitab välja teenuse vajaduse, mahu ja sageduse. Vastavalt lapse võimele teenuse kavandamisest aru saada kaasatakse ka laps ning arvestatakse tema arvamusega.

Tugiisiku teenuse vajaduse märkamisel võib teenuse osutamise protsessi algatada ka lastekaitse spetsialist või muu pädev isik.

Tugiisiku teenust täiskasvanutele osutatatakse abivajaduse hindamisel teenuse vajaduse ilmnemisel linnavalitsuse korralduse alusel. Teenuse eesmärk on täisealise isiku toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastustuse võime arendamises.

Tugiisikuteenust osutatakse kliendile sotsiaalabiosakonna ettepanekul kliendi, tugiisiku ja Maardu Linnavalitsuse vahel sõlmitava halduslepingu alusel.

 

 Regulatsioon: