Keskkonnalubade menetlused

Aadress Käitaja Kavandatav tegevus Materjalid Link
Peterburi tee 105 Enefit Green AS Iru elektrijaam Keskkonnakompleksloa nr L.KKL.HA-222658 muutmise taotluses nr T-KL/1011937-3 taotletakse välisõhu heiteallikate seadmete koosseisu ja kütuste koosseisu muutmist, jäätmepõletuse PVT järelduste normide rakendumise täpsustamist, vastuvõetava jäätmekoguse suurendamist 270 000 tonnini see on 10 000 t enam (põletatav üldkogus ei muutu, mis on 260 000 t), jäätmekoodile 18 01 04 toimingikoodi R1 lisamist, jäätmekäitlustoimingutele esitatavate tehniliste ja keskkonnakaitsenõuete ning seirekohustuste sõnastuste täpsustamist. Menetlus M-120073 Link
Põhjaranna tee 17
 
KESKKONNAHOOLDUS EESTI OÜ KESKKONNAHOOLDUS EESTI OÜ põhitegevus - heakorra- ja haljastustööd - tekkivate aia- ja pargijäätmete taaskasutamine (muru, oksad, lehed). Menetlus M-125080 Link
Lao tn 19 GRK Eesti AS Luba taotletakse eri liiki biolagunevate jäätmete vastuvõtmiseks, vaheladustamiseks, hakkimiseks, kuivatamiseks ja pürolüüsimiseks. Aastas võetakse vastu maksimaalselt 19 950 tonni jäätmematerjale. Korraga ladustatakse territooriumil kuni 940 tonni jäätmematerjale. Pürolüüs toodab aastas ligikaudu 5,000 tonni biosütt. Lisaks jäätmetele kasutatakse protsessist saadavat ülejäävat energiat kuni toormaterjali kuivatamiseks. Menetlus M-125432 Link
Fosforiidi tn 4 Osaühing Kroodi Vesi
Taotleb keskkonnaloa nr L.VV/328432 muutmist, et määrata Lao sademevee
väljalasule vastavalt keskkonnaministri määruse nr 61 "Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavusehindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused" § 7 lg-le 7 ainult BHT7, heljumi ja naftasaaduste piirväärtused.
Menetlus M-123901 Link
Põhjaranna tee 16a ECO GROUP OÜ ECO GROUP OÜ taotleb keskkonnaloa muutmist seonduvalt sooviga muuta loa kehtivusaega ning vähendada aastaseid käideldavaid jäätmekoguseid 40%. Menetlus M-125400 Link
 
Vana-Narva mnt 21a
VR Vedu OÜ
VR Vedu OÜ taotleb keskkonna luba jäätmete käitlemiseks, sorteerimiseks (klaas, puit, metalli, keraamika ja vanad rehvid)"
Menetlus M-125394 Link
Fosforiidi 2/2 EKOVIR OÜ Ettevõtte tegevuse eesmärk on suunata võimalikult suur hulk käideldavaid jäätmeid läbi jäätmekäitluskohas teostatavate sorteerimisprotsesside taaskasutusse. OÜ Ekovir taotleb keskkonnaloa muudatust seonduvalt sooviga jätkata jäätmete käitlusega muudetud asukohas (jäätmekäitlustoimingud R12s, D13s, R5k-jäätmeteks muutunud, peamiselt anorgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine, R4k-jäätmeteks muutunud, peamiselt metallidest või metalliühenditest koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine, R3k- jäätmeteks muutunud, peamiselt orgaanilisest materjalist koosnevate toodete või nende komponentide korduskasutuseks ettevalmistamine ja R5m-mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine). Menetlus M-125450 Link
Lao tn 5 ORKOS ESTONIA OÜ Orkos Estonia OÜ põhitegevusala on sorteeritud materjali taaskasutusele võtmine. Põhitoodang on LDPE sisaldusega regranulaat, mida kasutatakse pakendite, põllumajandus- ja ehitusplastide tootmiseks. Taotluse sisu - ettevõtte tegelik vajadus ladustada üheagselt jäätmeid koodiga 02 01 04 ei ületa 100 tonni. Käesoleva taotluse sisu on kehtiva koguse vähendamine 660-lt tonnilt 100 tonnini. Menetlus M-125476 Link