Raieloa taotlus

Maardu linna heakorra eeskirja § 4 lg 3 kohaselt on kinnistu omanik kohustatud puu (v.a. eraomandis oleval kinnistul kasvava viljapuu) raieks ja hoolduslõikuseks taotlema loa vastavalt raieloa andmise tingimustele ja korrale.

Raieluba võib taotleda puu kasvukoha maa omanik, valdaja või volitatud isik.

Allkirjastatud taotlust saab esitada Maardu Linnavalitsusse (Kallasmaa 1, kab. 218 D), saata digitaalallkirjastatult aadressile  linnamajandusosakond@maardu.ee või täites e-vormi Maardu kodulehel

Avalduse läbivaatamise tähtaeg on 1 kuu.

Raieluba ei ole vaja taotleda juhul kui:

  • tegemist on puuga, mille rinnasdiameeter on alla 8 cm (va kadakad ja männid);
  • tegemist on viljapuuga või põõsaga;
  • puult eemaldatakse kuivanud oks(ad);
  • puu(de) raie ja okste kärpimine teostatakse linna hooldusalal linna tellimuse alusel.

Looduskeskkonna taastamise eesmärgil on linnavalitsusel õigus raieloa väljastamise kõrvaltingimuseks seada raiutava puu (puude) asendusistutus. Asendusistutuse korral vormistatakse raieloa lisana asendusistutuse garantiikiri, milles on näidatud raieloa taotleja kohustus istutada määratud ajaks vastav arv puid, nende liigid, tüve läbimõõt ning istutuskoht

   Regulatsioon