Uudised

« Tagasi

Fosforiidi tn 2/7 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu algatamine

Fosforiidi tn 2/7 kinnistu ning lähiala detailplaneering algatati Maardu Linnavalitsuse 19.04.2022 korraldusega nr 230. kinnistule ehitusõigus ja hoonestustingimused laohoonete püstitamiseks, lahendada juurdepääsude, parkimise, tehnovõrkudega liitumiste, haljastuse ja servituutide seadmise küsimused. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,28 ha.

Detailplaneeringu algatamise ettepaneku kohaselt soovitakse kinnistule ette näha ehitusõigus kuni kolmele laohoonele ehitisealuse pinnaga kuni 7038 m2. Täpsed hoonestusmahud ja -lahendus selgub detailplaneeringu koostamise käigus. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Maardu Linnavolikogu 25.03.2008 otsusega nr 170 kehtestatud Maardu linna üldplaneeringuga, mille kohaselt on planeeritava maa juhtotstarbeks määratud tootmismaa ning kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa segafunktsioon (TB).

Detailplaneeringu halduslepingu, eskiisi ja korraldusega saab tutvuda Maardu linna kodulehel: https://maardu.ee/et/fosforiidi27.