Uudised

« Tagasi

Keskkonnaamet andis teada, et OÜ EKT Ecobio esitas taotluse keskkonnaloa nr KL-511859 muutmiseks. Ootame Maardu elanike argumenteeritud seisukohad.

15. juulil 2022 andis Keskkonnaamet Maardu Linnavalitsusele teada , et OÜ EKT Ecobio esitas neile taotluse keskkonnaloa nr KL-511859 muutmiseks. Keskkonnaloa muutmisega soovib ettevõte lisada loale jäätmete põletamise tegevuse.

Ettevõte soovib jäätmekäitluskohta rajada jäätmete põletusseadme, kus põletatakse biolagunevatest jäätmetest eraldatud võõriseid ning lisakütusena puiduhaket biogaasijaama käitamiseks. Aastas soovib ettevõte põletada kuni 3900 tonni eraldatud võõriseid ja kuni 3900 tonni puitu, summaarselt põletatakse kuni 5000 tonni jäätmeid aastas.

Keskkonnaamet andis linnavalitlsusele kuu aega arvamuse saamiseks. Seisukoha võtmiseks toimuvad linnavalitsuses arutelud ja nõupidamised ekspertidega, uuritakse dokumente ning plaanitakse kohtuda EKT Ecobio esindajatega. Linnavalitsuse prioriteediks on seista kindlalt linna ja selle elanike huvide eest ning ennetada täiendavate lõhnahäiringute tekkimist Maardus. Põletamise tegevuse käivitamine ei olnud kunagi läbirääkimiste teemaks ning ei kuulu juba välja antud keskkonnaloa sisse.

Keskkonnaametile esitatud EKT Ecobio taotlus https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_details?represented_id=&proceeding_id=18181&application_id=1013439

Maardu elanike seisukoht antud algatuse osas on meile väga oluline ning me palume teid avaldada oma argumenteeritud arvamus kirjalikult 10. augustiks 2022 emailile linnavalitsus@maardu.ee (kirja teemaks märkida "EKT Ecobio")

Keskkonnaameti teate tekst:

OÜ EKT Ecobio keskkonnaloa nr KL-511859 muutmise taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks

Teatame,  et  oleme  võtnud  menetlusseaktsiaselts  OÜ  EKT  Ecobio  (registrikood  14943490, aadress  Artelli  tn  15,  Kristiine  linnaosa,  Tallinn,  Harju  maakond, Eesti) (edaspidi ettevõte) esitatud keskkonnaloa nr KL-511859 muutmise taotluse. Keskkonnaluba  nr  KL-511859  on  ettevõttele  antud  biolagunevate  jäätmete  kääritamiseks jäätmekäitluskohas aadressil Vana-Narva mnt 26, Maardu linn, Harju maakond (katastritunnus 44604:002:0038).  Keskkonnaloa  alusel  on  ettevõttel  õigus  aastas  kuni  20  000  tonni biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid ning biolagunevaid aia- ja haljastujäätmeid anaeroobselt kääritada biogaasi tootmiseks.

 Keskkonnaloa muutmisega soovib ettevõte lisada loale jäätmete põletamise tegevuse. Ettevõte soovib  jäätmekäitluskohta  rajada  jäätmete  põletusseadme,  kus  põletatakse  biolagunevatest jäätmetest eraldatud võõriseid ning lisakütusena puiduhaket biogaasijaama käitamiseks. Aastas soovib  ettevõte  põletada  kuni  3900  tonni  eraldatud  võõriseid  ja  kuni  3900  tonni puitu, summaarselt põletatakse kuni 5000 tonni jäätmeid aastas.

Keskkonnaloa nr KL-511859 muutmise taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr M-118068, taotlus nr  T-KL/1008322-6.

Palume  Teil  avaldada  seitsme  päeva  jooksul  keskkonnaloa  muutmise  taotluse  teade  oma veebilehel. Lisaks palume Teil esitada taotluse kohta üksikasjalikum arvamus ühe kuu jooksul pärast  teate  kättesaamist  e-posti  aadressile  info@keskkonnaamet.ee.  Kui Te  ei  jõua  tähtajaks arvamust esitada, siis loeme, et olete andnud enda kooskõlastuse. Menetluse käigus on ka hiljem võimalus esitada edasisi seisukohti.

Lisateave:

Keskkonnaloa taotlemine: keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) § 41 lg 1 p 3, jäätmeseaduse § 73 lg 2 p-d 2 ja 3

Taotluse avalikustamine: KeÜS § 47 lg 1 ja lg 4

Arvamuse avaldamine: KeÜS § 43 lg 2, haldusmenetluse seaduse § 16 lg 2.

  Roheline 64 / 80010 Pärnu / Tel 662 5999 / Faks 680 7427 / e-post: info@keskkonnaamet.ee / www.keskkonnaamet.ee / Registrikood 70008658

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

 

Annette Tilk

Jäätmespetsialist

Jäätmebüroo

 

Annette Tilk 5698 5707 (jäätmed)

Annette.Tilk@keskkonnaamet.ee

Liia Krumm 5332 5577 (välisõhk)

Liia.Krumm@keskkonnaamet.ee

 

Info varasemalt OÜ EKT Ecobio-le väljaantud ehitusloa kohta https://bit.ly/3uXdemk