Uudised

« Tagasi

Maardu Linnavalitsus ei nõustunud Väo XIV uuringruumi geoloogilise uuringu loa väljastamisega

28. novembril toimunud istungil ei nõustunud Maardu Linnavalitsus Väo XIV uuringruumi geoloogilise uuringu loa väljastamisega.

 Balti Kivi OÜ esitas Keskkonnaametile Väo XIV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse geoloogilise uuringu läbiviimiseks Harju maakonnas Maardu linnas riigimaal asuval katastriüksusel Vana-Narva mnt 17a. Kavandatud geoloogilise uuringu eesmärgiks on taotluse seletuskirjas märgitud eelkõige Rail Balticu trassi ehituseks sobivat maavara leidmine.

Geoloogiline uuring soovitakse teha tiheasustusala äripiirkonnas, kuhu sellise niivõrd olulise mõjuga tegevus oma olemuselt ei sobi. Kaevandustegevus (uurimine ja selle järgnev kaevandamine), millega kaasneb tolm, müra, veoautode liikluse suurenemine on vastuolus kohaliku kogukonna ja ettevõtjate huvidega ning on otseses konfliktis linna arenguvisiooniga. Piirkonnas palju äri- ja büroopindu ning lisanduvad tolm ja müra võivad oluliselt häirida ettevõtjate tegevust.

 Geoloogilise uuringu teostamine perspektiivse kaevandamise eesmärgil on vastuolus mitmete strateegiliste dokumentidega - 21.06.2022 Maardu Linnavolikogu määrusega nr 20 „Maardu linna 2022-2030 arengukava". Samuti on ilmne vastuolu Maardu Linnavolikogu 22.09.2020 otsusega nr 100 vastu võetud Maardu linna üldplaneeringuga ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandega. Strateegiliste dokumentide järgi Maardu linnas maavarade uurimist ja kaevandamist ei ole planeeritud. Linnal ei ole plaanis muuta vastuvõetud arengukava, et saaks tulevikus lubada tiheasustusalale kaevandusi.

Harju maakonnas piisavalt kaevandusi, millel on olemas vastavad load ja võimekus, mis suudaks rahuldada varustuskindluse ja vajadused Rail Balticu ehitamiseks nagu Harku karjäär, Väo karjäär, Maardu karjäär jne. Seega tuleks kasutada maksimaalselt toimivat potentsiaali ning väidetavat paekiviga varustamise võimekuse puudumist ei saa jaatada. Põhjendatud ei ole Maardu linna tiheasustusalale veel ühe kaevanduse rajamist, kui lähiümbruses on olemas kaks töötavat ja ehitusmaterjalide varustuskindlust tagavat kaevandust.

Kavandatav kaevanduspiirkond on kiiresti areneva taristu osa. Kaevandamine ei ole lühiajaline, seega kindlasti vähendab piirkonnas asuvate kinnistute väärtust ja on pikaajalise häiringu tegur. Käesoleval juhul kaevanduse rajamine tiheasustatud piirkonda kahjustab kinnistute kasutamist ning sealset edaspidist planeeritud tegevust. Igasuguse tegevuse puhul peab arvestama ka tuleviku perspektiive ja piirkonna arengut.

Mitmed piirkonnas asuvate kinnistute omanikud on samuti geoloogilise uuringu läbiviimise vastu. Maardu Linnavalitsus on seisukohal, et uuringuloa taotleja ärihuvid ei kaalu üles erinevaid teiste isikute huvisid ja hüvesid ning tegevusega kaasnevaid negatiivseid mõjusid (nt tegevusega kaasnev mõju elanikkonna heaolule ja vaimsele tervisele, keskkonnareostus, vibratsioon, müra, tolm, veoautode liikluse tihenemine jt)  

Seetõttu ei nõustunud Väo XIV uuringruumi geoloogilise uuringu loa väljastamisega.

Tuletame meelde, et 23.08.2022 Maardu Linnavolikogu lükkas tagasi Marina Minerals OÜ kaks geoloogilist uuringuluba (Altmetsa ja Tulisilla uuringuruumid) Rail Balticu ehitamiseks liiva ja kruusa perspektiivse kaevandmise eesmärgil, kuna kaevandamine on vastuolus linna strateegiliste dokumentide ja avaliku huviga. https://bit.ly/3reH5o5