Uudised

« Tagasi

Kroodi tn 12 ja 10a kinnistute detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Maardu Linnavalitsus esitas 12.05.2022 Maa-ametile taotluse Kiltri tee 12c (katastritunnus 44601:001:0699) reformimata riigimaa maaüksuse munitsipaalomandisse andmiseks.

Maa-amet juhtis Maardu Linnavalitsuse tähelepanu asjaolule, et Kiltri tee 12c katastriüksus asub kehtiva, Maardu Linnavolikogu 28.01.2003 otsusega nr 37 kehtestatud Kroodi tn 12 ehituskrundi detailplaneeringu alal ja detailplaneeringu kohaselt oli ette nähtud Kiltri tee 12c (endine Kroodi tn 10a) katastriüksus liita Kiltri tee 12 (endine Kroodi tn 12) kinnistuga. Liitmise teel moodustatavale katastriüksusele oli detailplaneeringuga määratud sihtotstarbeks 100% tootmismaa.

Kiltri tee 12c katastriüksusel (katastritunnus 44601:001:0699) asub büroohoone (ehitisregistri kood 120250427), mille omanikuks on Maardu Linnavolikogu 22.02.2022 otsuse nr 22 alusel Maardu linn. Sellest tulenevalt ei ole Kiltri tee 12 ja Kiltri tee 12c kinnistute liitmine enam võimalik ja detailplaneering tuleb tunnistada Kiltri tee 12c sihtotstarbe ning Kiltri tee 12c ja Kiltri tee 12 kruntide liitmise osas kehtetuks. Antud toiming on vajalik selleks, et viia lõpuni Kiltri tee 12c katastriüksuse munitsipaliseerimine. Samuti ei vasta kruntide piirid mitmes kohas (Kiltri tee 12b ja Kroodi raudteeharu 2) detailplaneeringu lahendusele ning kruntide jaotuskava tuleb tunnistada osaliselt kehtetuks.

Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 140 lg 2 kohaselt võib detailplaneeringu tunnistada osaliselt kehtetuks, kui on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist.

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine ei takista detailplaneeringu elluviimist Kiltri tee 12, Kiltri tee 12a ja Kiltri tee 12b katastriüksuste osas ning on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist.

Maardu Linnavolikogu tunnistas 28.01.2003 otsusega nr 37 kehtestatud Kroodi tn 12 (praegune Kiltri tee 12) ja Kroodi tn 10a (praegune Kiltri tee 10a) kinnistute detailplaneeringu osaliselt kehtetuks Kiltri tee 12c sihtotstarbe ja kruntide jaotuskava Kiltri tee 12c ja Kiltri tee 12 kruntide liitmise osas 20.12.2022 otsusega nr 40.