Uudised

« Tagasi

Vana-Narva mnt 10, Vana-Narva mnt 10e, Vahe tn 3 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Maardu Linnavalitsuse 21.11.2017 korraldusega nr 780 kehtestati Vana-Narva mnt 10, Vana-Narva mnt 10e, Vahe tn 3 kinnistute ning lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli planeeringuala kruntideks jagamine ja jagamisel moodustatud kruntide kohta ehitusõiguse määramine äri/tootmishoonete püstitamiseks ning üldiste maakasutustingimuste määramine, heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.

Käesolevaks ajaks on detailplaneeringu kehtestamisest möödunud üle viie aasta. Detailplaneeringu kohaselt on pos 2, pos 3, pos 4, pos 5 kinnistud tootmismaa ja ärimaa sihtotstarbega. Maardu Linnavolikogu 31.01.2023 otsusega nr 42 kehtestatud Maardu linna üldplaneeringu kohaselt Vahe tn 3 (katastritunnus 44601:001:0455, pindala on 6461 m2, sihtotstarve tootmismaa 50% ja ärimaa 50%), Vahe tn 3a (katastritunnus 44601:001:0456, pindala on 6455 m2, sihtotstarve tootmismaa 50% ja ärimaa 50%), Vahe tn 5 (katastritunnus 44601:001:0457, pindala on 5761 m2, sihtotstarve tootmismaa 50% ja ärimaa 50%) ja Vahe tn 7 (katastritunnus 44601:001:0458, pindala on 5094 m2, sihtotstarve tootmismaa 50% ja ärimaa 50%) kinnistud asuvad tiheasustusalas ning detailplaneeringu koostamise kohustusega äri ja tootmise maa-ala juhtotstarbega alal.

OÜ Exmet on esitanud Maardu Linnavalitsusele 16.02.2024 kirjaga nr 7-1.3/372 taotluse Vana-Narva mnt 10, Vana-Narva mnt 10e, Vahe tn 3 kinnistute ning lähiala detailplaneering tunnistada osaliselt kehtetuks pos nr 2, pos nr 3, pos nr 4, pos nr 5 katastriüksuse krundipiiride osas seoses nende katastriüksuste liitmisega. Katastriüksuste liitmise eesmärk on ehitada üks suur tootmishoone, millel ei ole krundi piiridel vaheseinu. Hoone paikneks detailplaneeringuga määratud hoonestusalal ning krundi sihtotsarve ei muutu. Detailplaneeringu koostamise ajal ei olnud otsustatud, millised hooned krundile tulevad. Nüüd on plaanitava hoone funktsioon selge ning vaheseintega hoone ei oleks eesmärgipäraselt kasutatav. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine ei muuda Maardu Linnavalitsuse 21.11.2017 korraldusega nr 780 kehtestatud Vana-Narva mnt 10, Vana-Narva mnt 10e, Vahe tn 3 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu pos 2, pos 3, pos 4 ja pos 5 ehitusõigust.

Planeerimisseadus (edaspidi PlanS) § 140 lg 2 kohaselt võib detailplaneeringu tunnistada osaliselt kehtetuks, kui on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist.

Detailplaneeringuga on määratud võimalikud variantlahendused kruntide liitmisest hoonestusaladega, seega kinnistute omaniku soov on detailplaneeringuga kooskõlas ning ei muuda olemuslikult detailplaneeringu lahendust. Planeeringu terviklahendust on pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist võimalik ellu viia täies mahus.

PlanS § 140 lg 3 alusel esitati 18.03.2024 kirjaga nr 7-1.3/620 detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise otsuse eelnõu detailplaneeringuga hõlmatud maaüksuste ning naaberkinnistute omanikele arvamuse andmiseks ning 15.04.2024 kirjaga nr 7-1.3/620 Päästeametile kooskõlastamiseks. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise osas ei ole detailplaneeringuga hõlmatud maaüksuste ja naaberkinnistute omanike poolt seisukohti esitatud. Päästeamet on kooskõlastas Vana-Narva mnt 10, Vana-Narva mnt 10e, Vahe tn 3 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise eelnõu.

Maardu Linnavolikogu tunnistas 21.11.2017 korraldusega nr 780 kehtestatud Vana-Narva mnt 10, Vana-Narva mnt 10e, Vahe tn 3 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu osaliselt kehtetuks pos nr 2, pos nr 3, pos nr 4, pos nr 5 katastriüksuse krundipiiride osas 14.05.2024 otsusega nr 89.