Fosforiidi tn 2/7 kinnistu ning lähiala detailplaneering

Seisund: algatatud

Seisundi kuupäev: 19.04.2022

Algatamise alus: Maardu Linnavalitsuse 19.04.2022 korraldus nr 230

Materjalid:

Algatamisettepaneku joonis

Lisad:

Haldusleping

Fosforiidi tn 2/7 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu algatamisettepaneku joonise väljavõte

Fosforiidi tn 2/7 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu menetlus

Maardu Linnavalitsus algatas Fosforiidi tn 2/7 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu 19.04.2022 korraldusega nr 230 ja kinnitas detailplaneeringu lähteseisukohad. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata kinnistule ehitusõigus ja hoonestustingimused laohoonete püstitamiseks, lahendada juurdepääsude, parkimise, tehnovõrkudega liitumiste, haljastuse ja servituutide seadmise küsimused. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,28 ha.

Detailplaneeringu algatamisettepaneku kohaselt soovitakse kinnistule ette näha ehitusõigus kuni kolmele laohoonele ehitisealuse pinnaga kuni 7038 m2 . Täpsed hoonestusmahud ja -lahendus selgub detailplaneeringu koostamise käigus. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Maardu Linnavolikogu 25.03.2008 otsusega nr 170 kehtestatud Maardu linna üldplaneeringuga, mille kohaselt on planeeritava maa juhtotstarbeks määratud tootmismaa ning kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa segafunktsioon (TB).