Hooldajatoetus

Hooldajatoetuse maksmise eesmärk on tagada raske või sügava puudega isikule igapäevane kõrvalabi, juhendamine ja järelevalve, mis toetab puudega isiku iseseisvat toimetulekut.
 
Hooldus on hooldaja igapäevane füüsiline tegevus hooldatavale kõrvalabi osutamiseks ja juhendamiseks söömisel, hügieenitoimingutes, riietumisel, liikumisel või suhtlemisel; järelevalve on ohutuse tagamine inimese suhtes, kes oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale.
 
Hooldajatoetust on õigus saada hooldajal, kelle hooldatava rahvastikuregistri järgne elukoht on Maardu linn ja kes hooldab hooldatavat vastavalt vajadustele.
 
Hooldajatoetuse taotlemiseks esitavad puudega isiku hooldajaks sobiv isik ning raske või sügava puudega hooldajat taotlev isik ühise kirjaliku taotluse Maardu Linnavalitsuse sotsiaalabi osakonnale
 
Hooldajatoetust makstakse linna eelarve vahenditest.
 
Regulatsioon: