Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale

Toetus makstaksee 3 kuni 17-aastase (k.a) keskmise, raske või sügava ja 16 kuni 18-aastase raske või sügava puudega lapse (edaspidi hooldatav) vanemale, eestkostjale või muule last kasvatavale isikule .

Puudega lapse hooldajale makstav hooldajatoetus (edaspidi: toetus) on keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldajale riigieelarvest selleks ettenähtud vahenditest makstav igakuine toetus.

Hooldajatoetust saab taotleda isik, kelle enda elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Maardu linn ja kelle tegelik elukoht on Maardu linnas, puudega lapse eest, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Maardu linn ja kelle tegelik elukoht on Maardu linnas.

Hoolduse seadmise taotlemine

Hoolduse seadmiseks esitab taotleja Maardu Linnavalitsusele sotsiaalabi osakonnale (edaspidi sotsiaalabi osakond) kirjaliku taotluse, milles märgitakse:

 • taotluse esitanud isiku nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed;
 • hooldust vajava lapse nimi, isikukood, elukoht;
 • hooldajatoetuse saamiseks pangakonto number;
 • nõusolek isikuandmete töötlemiseks;
 • kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta.

Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:

 • koopia isikut tõendavast dokumendist;
 •  koopia lapse sünnitunnistusest;
 •  puudega lapse rehabilitatsiooniplaan selle olemasolul;
 •  abielutunnistus ja vanema nõusolek toetuse määramiseks võõrasvanemale, kui hooldajatoetust taotleb võõrasvanem;
 • ärakiri kohtu määrusest eestkostja määramise kohta või lepingust perekonnas hooldamise kohta;
 • koopia arstliku ekspertiisi otsusest puude tuvastamise kohta.

Sotsiaalabi osakonnal on vajaduse korral õigus nõuda taotlejalt lisaandmeid või –dokumente.

Hooldajatoetuse määr

 Hooldajatoetus on hooldajale makstav igakuine sotsiaaltoetus.

 Hooldajatoetuse määra kehtestab Maardu Linnavalitsus (edaspidi: linnavalitsus).


Regulatsioon