Hoolduse seadmine

Hooldus seatakse raske või sügava puudega täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks (edaspidi hooldatav).
Hooldus seatakse, kui isiku toimetulekut ei ole võimalik tagada muude teenuste, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.
Hooldatava elukohana peab olema rahvastikuregistrisse kantud Maardu linn. Hooldajatoetust saab taotleda isik, kelle enda elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Maardu linn, puudega isiku eest, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Maardu linn.

Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

  • hoolduse seadmine – abivajavale isikule tema taotluse alusel kõrvabi osutamise korraldamine, tuvastades tema abivajaduse sisu.
  • hooldajatoetus –hooldajale igakuiselt makstav rahaline toetus;
  • kõrvalabi– abi osutamine isikule, kes ei tule iseseisvalt toime söömise, hügieenitoimingutega, riietumisega, suhtlemisega või asjaajamisel väljaspool kodu;
  •  järelevalve – ohutuse tagamine isiku suhtes, kes oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele, varale;
  • hooldaja – täisealine teovõimeline isik, kes on võimeline hooldust vajavat isikut vajalikul moel hooldama.
  • hooldatav – täisealine raske või sügava puudega abivajav isik, kelle hoolduse vajadus on tuvastatud Sotsiaalkindlustusameti ekspertiisi otsusega.

Hoolduse seadmise taotlemine

Hoolduse seadmiseks esitab abivajav isik või tema seaduslik esindaja Maardu Linnavalitsusele (edaspidi: ametiasutus) kirjaliku taotluse, milles märgitakse:

  • hooldust vajava isiku nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed;
  • nõusolek isikuandmete töötlemiseks;
  • soovitud hooldaja nimi ja andmed (isikukood, elukoht, kontaktandmed)
  • kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta.

Hoolduse seadmise taotleja esitab koos taotlusega hooldatavale puude määramise otsuse.

Hooldajaks määratav isik peab esitama kirjaliku nõusoleku hooldajaks määramise kohta. Kirjalikus nõusolekus märgitakse hooldaja nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed, tema seos hooldatavaga.

Hooldajatoetuse määramiseks esitab hooldajaks määratav isik Maardu linnavalitsuse sotsiaalabi osakonnale avalduse, milles märgib ka hooldajatoetuse saamiseks pangakonto numbri, samuti andmed hooldaja toetuselt sotsiaalmaksu tasumise kohustuse kohta.

Hooldusvajaduse ja hooldaja sobivuse hindamine

Toetuse määramiseks korraldab linnavalitsuse sotsiaalabi osakond puudega inimese hindamise sotsiaalabiosakonnas või tema kodus, kaasates vajadusel perearste ja teisi spetsialisti ning selgitab välja hooldusvajaduse.
Hooldajaks võib määrata isiku, kellel endal ei ole sügavat või rasket puuet.
Isiku võib määrata hooldajaks enam kui ühele puudega hooldatavale.

Hooldajatoetus, toetuse määr ja suurus

Hooldajatoetus on mittetöötavale või osalise tööajaga töötavale hooldajale makstav igakuine sotsiaaltoetus.

Hooldajatoetuse määra kehtestab Maardu linnavalitsus.

 Regulatsioon