Kaeveload

Vastavalt Maardu linna kaevetööde eeskirja sätestatule on kaeveloa võtmine kohustuslik kõikidele füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kes Maardu linna haldusterritooriumil teostavad kaeve- ja mullatöid. Kaeveload taotletakse Maardu Linnavalitsuse Infobüroos Kallasmaa 1, kab. 218d. tel. 6060813, e-mail mihhail.parli[ät]maardu.ee

või täites

Kaeveluba suletakse Linnamajanduse osakonnas Kallasmaa 1, kab. 218d. tel. 6060813, e-mail mihhail.parli[ät]maardu.ee

Vastuvõtu aeg:

E 15.30-17.00

N 9.00-13.00

Isikliku kasutusõiguse või reaalservituudi seadmise taotlus

Isiklike kasutusõiguste ja reaalservituutide seadmiseks tuleb esitada vastav taotlus aadressile linnavalitsus@maardu.ee. Servituudi taotluse vormi leiab blankettide alt. Lisainfo: Gerli Pajupuu, 6030893. 

Liiklusmärkide paigaldamise kord Maardu linnas

1.  Liiklusmärgi (sh suunaviida) paigaldamiseks vajaliku loa taotlejal tuleb selleks esitada Maardu Linnavalitsuse linna arengu ja planeerimise osakonnale sellekohane avaldus koos liiklusskeemiga.

2. Sõltuvalt sellest, kas taotleja soovitud liiklusmärgi paigaldamisega kaasnevad kaevamistööd või mitte (näiteks kui liiklusmärk paigaldatakse olemasolevale postile ilma kaevetöödeta), on loa saamiseks esitatavate dokumentide koosseis erinev.

3. Kui liiklusmärk kavatsetakse paigaldada olemasolevale postile või liiklusmärk koos postiga ja posti alusega paigaldatakse maapinnale ilma kaevetöödeta, tuleb kooskõlastamiseks esitada:

  •  Avaldus, millel on taotleja nimi ja kontaktandmed.
  • Liiklusskeem aerofotol või geodeetilisel alusplaanil, millel tuleb näidata koos olemasolevate liiklusmärkidega standardi kohane kavandatud liiklusmärk koos märgi numbriga standardis.
  • Paigaldatava liiklusmärgi skeemjoonised või fotod.
  • Kui liiklusmärk kavatsetakse paigaldada olemasolevale postile, tuleb lisada posti omaniku/valdaja kooskõlastuse originaal liiklusmärgi paigaldamise kohta postile.

4. Kui liiklusmärk kavatsetakse paigaldada püstitatavale liiklusmärgi postile, mille püstitamine on seotud kaevetöödega, tuleb kooskõlastamiseks esitada:

  • Avaldus, millel on taotleja nimi ja kontaktandmed.
  • Liiklusskeem vormistatuna geodeetilisel alusplaanil vanusega mitte üle 2 aasta, millel tuleb näidata koos olemasolevate liiklusmärkidega standardi kohane kavandatud liiklusmärk koos märgi numbriga standardis. Geodeetilisel alusplaanil peavad olema muuhulgas näidatud maa-alused tehnovõrgud ja/või -rajatised, et neid kaevetöödega mitte kahjustada.
  • Liiklusmärgi posti vundamendi skeemjoonis.      
  • Kaevamistööde piirkonnas (kuni 3 m kaugusel) paiknevate tehnovõrkude omaniku või valdaja kooskõlastuse originaal kaevamistöödeks tehnovõrgu piirkonnas.

5. Kooskõlastuse saamise korral märgi püstitamiseks koos kaevetöödega tuleb juhinduda Maardu linna kaevetööde eeskirjast ja taotleda kaeveluba (Kallasmaa 1, kab. 218d. tel. 6060813, e-mail mihhail.parli[ät]maardu.ee).

Juhis liiklusmärgi nr 636 (asutuse suunaviit) kujundamiseks

Liiklusmärk  nr 636 näitab standardi kohaselt sõidusuunda ja kaugust juriidilise isiku (asutuse) juurde. Märgil võib peale suunanoole ja juriidilise isiku ametliku nimetuse ning kauguse (km-tes) olla ka selle juriidilise isiku ametlikult kinnitatud sümbol või embleem. 

Regulatsioon: