Korterelamute rekonstrueerimise toetus

 

Maardu Linnavolikogu võttis 27.03.2018 vastu määruse nr 16Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise kord" , mis reguleerib korterelamute rekonstrueerimise  sihtotstarbelist toetamist Maardu linnas. Määrust rakendatakse alates 01.04.2018.  Korra täistekstiga saab tutvuda lingil

Korra peaeesmärk on toetada korteriühistuid korterelamute rekonstrueerimisel, et suurendada Maardu linnas asuvate korterelamute energiatõhusust.

Käesoleva korra raames toetatakse fassaadide soojustamist ja renoveerimist ning korterelamute katuse rekonstrueerimist, ehk katuse materjali vahetust, katuse kande konstruktsioonide (sarikad) vahetust ja katuse soojustamist.

Korterelamu on käesoleva  korra mõistes kuni 20 korteriga korterelamu ehitusaastaga kuni 1980, mis asub Maardu linna haldusterritooriumil.

Toetust antakse taotlejale  kuni 30% ulatuses  kavandatavate tegevuste maksumusest, kuid mitte rohkem kui 5 000 eurot aastas.

Taotluse koosseisus esitatakse ühes eksemplaris järgmised taotleja esindaja poolt allkirjastatud dokumendid:

1) vormikohane toetuse taotlus korterelamu rekonstrueerimiseks vastavalt käesoleva määruse lisale 2;

2) kavandatava tegevuse kirjeldus;

3) kavandatava tegevuse eelarve ja ajakava ning neid toetavad dokumendid (sh pakkuja(te)  hinnapakkumiste koopiad);

4) taotleja üldkoosoleku protokolli koopia, mis sisaldab otsust korterelamu rekonstrueerimiseks vajalike tööde teostamise kohta ja kinnitust rahaliste vahendite olemasolu kohta omafinantseerimise mahus.

   Taotluste esitamise tähtaeg on 30. aprill

Palume osaleda projektis ja ootame Teie taotlusi!