Maardu järve koormuse uuring ja meetmed seisundi parandamiseks

Tulenevalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu veepoliitika raamdirektiivist 2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik ning veeseaduse (VeeS) § 317 alusel koostatakse iga vesikonna või piiriülese vesikonna Eestis paikneva osa kohta veemajanduskava. Vesikondade veemajanduskavad on koostatud ja kinnitatud Vabariigi Valitsuse poolt 7. jaanuaril 2016. a.
 
Pinna- ja põhjavee ning kaitset vajavate alade kaitse keskkonnaeesmärkide saavutamiseks koostatakse iga vesikonna kohta meetmeprogramm (VeeS § 314). Nõuded meetmeprogrammile on kehtestatud VeeS § 315. Juhul kui veemajandusperioodil ilmneb, et kogumile seatud keskkonnaeesmärke ei saavutata ettenähtud ajaks, uuritakse mittesaavutamise põhjuseid ning nähakse ette meetmeid selle saavutamiseks. Samuti võib teatud tingimustel (VeeS § 39 ja § 310) seatud keskkonnaeesmärgi saavutamise tähtaega pikendada või seada leebem eesmärk.
 
Veemajanduskavas (Keskkonnaministeerium, 2016) on seatud eesmärgiks saavutada Maardu järve kogumi hea seisund aastaks 2021. Veemajanduskava järgi oli kogumi seisund 2013. aastal kesine. Veemajanduskava meetmed on välja töötatud 2013. aasta seisundite põhjal. Viimase vahehinnangu (Keskkonnaagentuur, 2018) järgi on kogumi seisund kesine. Hinnangu usaldusväärsus on kõrge (hinnang 3).
 
Töö eesmärk on kaardistada Maardu järve valgalal olevad koormusallikad hinnata järve bioloogilist seisundit ning pakkuda välja meetmed seisundi parandamiseks.
 
Dokument: