25.11.21

Nurmevälja tn 5 kinnistu ning lähiala detailplaneering

Seisund: kehtestatud.

Seisundi kuupäev: 10.11.2021

Väljavõte Nurmevälja tn 5 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu põhijoonisest

Kehtestatud detailplaneeringu materjalid:

Seletuskiri

Põhijoonis PDF 

Põhijoonis DWG

Tehnovõrgud

Tehnovõrgud DWG

Situatsiooniskeem

Kooskõlastuste tabel

Nurmevälja tn 5 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu menetluse käik

Nurmevälja tn 5 kinnistu ning lähiala detailplaneering algatati Maardu Linnavalitsuse 29.03.2017 korraldusega nr 197. Detailplaneeringu koostamise peamine eesmärk oli katastriüksuse jagamine, jagamise teel moodustatud kinnistutele ehitusõiguse määramine äri-, tootmis- ja laohoonete püstitamiseks, ehitiste ehituslike tingimuste määramine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike tehnovõrkude ja -rajatiste võimaliku asukoha määramine, servituutide vajaduse määramine ning muude seadustest ja õigusaktidest tulenevate kinnisomandi kitsenduste ulatuse määramine planeeritud maa-ala. Detailplaneeringu ala suurus on ligikaudu 5,5 ha.

Detailplaneeringu lahendus näeb ette Nurmevälja tn 5 kinnistu jagamise kaheks eraldi äri- ja tootmismaa krundiks. Krundile pos nr 1 on ette nähtud ehitusõigus kuni kahele hoonele maksimaalse ehitisealuse pinnaga 2000 m2, kõrgusega kuni 15 m või kaks korrust. Krundile pos nr 2 on ette nähtud ehitusõigus kuni 7 hoonele maksimaalse ehitisealuse pinnaga 10 000 m2, kõrgusega kuni 15 m või kaks korrust. 

Kruntide haljastuse minimaalne osakaal peab olema vähemalt 10%. 

Planeering on ette nähtud ellu viia kahes etapis:

I etapp - olemasolevate hoonete seadustamine ja ühe sisekliima tagamiseta hoone ehitamine ning olemasoleva kontorihoone rekonstrueerimine ja ümberehitamine kontorihooneks;

II etapp - täismahus detailplaneeringu lahendus. Enne II etapi ehituslubade väljastamist on vajalik seada tagatis tehnotrasside rajamiseks või on vajalik eelnevalt detailplaneeringu kohased trassid välja ehitada. 

Maardu Linnavalitsus võttis Nurmevälja tn 5 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu vastu 11.08.2021 korraldusega nr 593. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 10.09.2021 kuni 24.09.2021. 

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku esitas oma seisukoha Riigiressursside Keskus OÜ, kes tegi ettepaneku rajada planeeringuala parkimiskohad täielikult Nurmevälja tn 5 kinnistule, et säiliks võimalikult lai sõidutee Nurmevälja tänaval. Maardu Linnavalitsus jäi seisukohale, et Nurmevälja tänava laius on piisav nii normikohase sõidutee kui ka parkimiskohtade jaoks. Seega on ettepanekuga arvestatud. Täiendavaid vastuväiteid ei soovinud Riigiressursside Keskus OÜ esitada. Sellest tulenevalt polnud detailplaneeringu avaliku arutelu korraldamine vajalik.

Maardu Linnavalitsus kehtestas detailplaneeringu 10.11.2021 korraldusega nr 819.