Isikliku abistaja teenus

Teenuse eesmärk

Teenuse eesmärk on suurendada füüsilist kõrvalabi vajava puudega täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.

Isikliku abistaja teenuse sisuks on eelkõige täisealise puudega inimese abistamine nendes igapäevaelu tegevustes, milles inimene vajab tulenevalt oma puudest füüsilist kõrvalabi. Isiklik abistaja aitab isikut tema igapäevaelu tegevustes, nagu liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieenitoimingutes, majapidamistöödes, milles isik vajab juhendamist või kõrvalabi.

Puudega isik peab ise olema võimeline vastu võtma oma elukorraldust puudutavaid otsuseid ning selgelt ja arusaadavalt oma vajadustest lähtuvalt juhendama

Teenust on õigus saada eelkõige sügava liikumis- või nägemispuudega täisealisel isikul, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Maardu linn.

Teenuse saajal on õigus valida teenust vahetult osutavat isikut (edaspidi abistaja). Soovi esitamise korral aitab teenuse osutaja teenuse saajat abistaja leidmisel. Teenuse saajal on õigus enne abistaja kindlaksmääramist omavahelise sobivuse hindamiseks abistajaga kohtuda.

Teenuse taotlemiseks esitab taotleja või tema esindaja linnavalitsusele avalduse või täidab taotluse e-vormi, millele lisab:
 1) omapoolse nägemuse abistajaks sobiliku isiku kohta (selle olemasolul);
 2) Sotsiaalkindlustusameti kehtiva otsuse puude raskusastme määramise kohta (selle olemasolul);
 3) sotsiaalabi osakonnal on vajaduse korral õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente.

Linnavalitsus teeb otsuse teenuse osutamise või sellest keeldumise kohta 10 tööpäeva jooksul arvates taotluse laekumisest.

Isikliku abistaja teenuseid osutab Maardu Sotsiaalmaja (edaspidi sotsiaalmaja).

Teenuse hinna kehtestab linnavalitsus.

 Regulatsioon