Koduteenus

 

Koduteenus

Koduteenuse eesmärgiks on tagada täisealise inimese iseseisev ja turvaline toimetulek kodustes tingimustes. Inimest abistatakse toimingutes, mida ta terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes toimetulekuks.

Koduteenus sisaldab:

  • koduabi (näiteks abistamine eluruumide ja riiete korrastamisel, kütmisel ja toiduvalmistamisel tema eluruumis, ravimite ostmisel apteegist, toiduainete ja majapidamistarvete tellimisel e-keskkonnas);
  • isikuabi (näiteks abistamine riietumisel, söömisel, hooldusabivahendite kasutamisel ja hügieenitoimingute tegemisel);
  • abi asjaajamisel (terviseabi korraldamine, teenuse saaja juhendamine ja abistamine asjaajamisel ning saatmine tervishoiu-teenindus- ja ametiasutustes).

Psüühilise erivajadusega inimesele teenuse osutamise otsustab sotsiaaltööspetsialist abivajaduse hindamise alusel. Sotsiaaltööspetsialist konsulteerib teenuse taotleja raviarsti ja vajadusel teenuse osutajaga ning arvestab nende hinnangut koduhoolduteenuse sobivuse kohta. Koduteenust ei osutata sõltuvusprobleemidega või voodikesksetele inimestele, kes vajavad igapäevast täielikku kõrvalabi ja hooldust. Koduteenus ei sisalda koduõenduse teenust.

Koduteenuse uue omaosalustasu arvestamisel võetakse arvesse inimese sissetulek. Teenuse omaosalustasu jääb vahemikku 0,5–5 €/h. Kui inimese abivajaduse hindamise tulemusena on selgunud, et koduteenus on kõige asjakohasem abimeede, siis sotsiaaltööspetsialist hindab inimese  võimet teenuse eest tasuda.

Omaosalustasu arvestamiseks on kehtestatud viis sissetulekuvahemikku, millest sõltub koduteenuse ühe tunni maksumus inimesele. 

 Koduteenuse eest tasub inimene omaosalustasu järgmiselt: 

  • kui tema netosissetulek jääb alla 450 euro, on omaosalustasu 0,5 eurot/tund;
  • kui tema netosissetulek jääb vahemikku 451-550 eurot, on omaosalustasu 2 eurot/tund;
  • kui tema netosissetulek jääb vahemikku 551-650 eurot, on omaosalustasu 3 eurot/tund; 
  • kui tema netosissetulek jääb vahemikku 651-750 eurot, on omaosalustasu 4 eurot/tund;
  • kui tema netosissetulek on üle 751 euro, on omaosalustasu 5 eurot/tund.

 

Täpsem tegevuste loetelu Maardu Linnavalitsuse 19. detsember 2023 korralduses nr 810 „Maardu linnas osutatavate koduteenuste loetelu kinnitamine".

 

Koduteenust osutavad Maardu Sotsiaalmaja hooldustöötajad.

Koduteenuse taotluse vorm

Koduteenuse taotluse e-vorm 

Regulatsioon