Maakorraldus

Maareformi läbiviimine:

 • maa ostueesõigusega erastamine;
 • hoonestusõiguse seadmine riigi maale;
 • maa munitsipaliseerimine;
 • eeltoimingud maa riigi omandisse jätmiseks;
 • kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamise eeltoimingud.

Maareformi seadus

Maakorralduse läbiviimine:

 • katastriüksuste jagamine, liitmine ja piiride muutmine;
 • kinnisasja piiride kindlakstegemine;
 • kinnisasja või selle osa ümberkruntimine.

Maakorraldustoimingute läbiviimiseks tuleb esmalt pöörduda litsentseeritud maamõõtja poole, kes valmistab ette vajalikud dokumendid. Seejärel tuleb esitada taotlus Maardu Linnavalitsusele katastripiiride muutmiseks (linnavalitsus@maardu.ee). 

Maamõõtjate kontaktid leiab Maa-ameti kodulehelt. 

Maakatastriseadus

Muud valdkonda puudutavad tegevused:

 • katastriüksuste sihtotstarvete määramine;
 • õiendite, maa maksustamishinna aktide väljastamine;
 • kohanime ja aadressi määramine jms.

Maamaks

Maamaksuvabastus kehtib elamumaale kuni 1500 m2 ulatuses, tingimusel, et tegemist on inimese rahvastikuregistri järgse elukohaga. 

Täiendav maksusoodustus:

Osaliseks maamaksust vabastamiseks Maardu linnas registreeritud pensionäride ja Maardu linnas elamumaad omavate represseeritute või represseeritutega võrdsustatud isikute avaldus esitatakse rahandusosakonda, Kallasmaa 1, kab. 201, tel. 6060713, digitaalselt allkirjastatult e-maille maksuinspektor@maardu.ee.või täites e-vorm Maardu kodulehel.