Raske ja sügava puudega laste toetavad teenused

Teenuste eesmärk on toetada raske või sügava puudega laste arengut ja igapäevaeluga toimetulekut. 

Riigi rahastatavale teenuse toetusele on õigus raske või sügava puudega lapse seaduslikul esindajal või sotsiaalhoolekande seaduse § 252 lõikes 1 nimetatud hooldajal kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks. 

Taotleda võib toetust järgmiste teenuste rahastamiseks:

 • lapsehoiuteenus
 • tugiisikuteenus
 • transporditeenus haridus võu rehabilitatsiooniasutusse
 • nõustamisteenus
 • teraapiad
 • rehabilitatsiooniplaanis ette nähtud teenused sh abivahendid
 • laagrites osalemiseks
 • eluruumide kohandamiseks
 • muudeks teenusteks mis toetavad ja parandavad raske või sügava puudega laste arengut ja pere toimetulekut. 

 

Raske või sügava puudega lapse teenuste osutamist rahastatakse riigieelarvest linna eelarvesse eraldatud vahenditest.

Taotlemine

Toetuse taotleja esitab Maardu Linnavalitsuse Sotsiaalabi osakonnale taotluse.

Taotlusele tuleb lisaks esitada:

 • lapse isikut tõendava dokumendi koopia;
 • olemasolul lapse rehabilitatsiooniplaani koopia;
 • Sotsiaalkindlustusameti otsuse koopia lapse puude raskusastme tuvastamise kohta;
 • eestkostjaks määramise otsuse koopia või sotsiaalhoolekande seaduse § 253 lõikes 4 nimetatud lepingu koopia, kui taotluse esitab lapse eestkostja või sotsiaalhoolekande seaduse § 253 lõike 4 alusel last hooldav isik.

Linnavalitsus teeb otsuse lapsehoiuteenuse määramise või määramisest keeldumise kohta 10 tööpäeva jooksul taotluse ja kõigi nõutavate dokumentide esitamisest arvates. Määramisest keeldumise põhjendatud otsus saadetakse taotlejale viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

Toetus kantakse üle taotleja või teenuse osutaja arveldusarvele.

 
Teenuse toetus reguleeritakse: