Üldplaneering (koostamisel)

Koostatav Maardu linna üldplaneering

Seisund: esitatud heakskiitmiseks Rahandusministeeriumile (järelevalvele)

Seisundi kuupäev: 20.05.2022


Üldplaneeringu materjalid (seisuga 16.09.2022):

Üldplaneeringu seletuskiri

Maakasutusplaan

Liiklusskeem

Üldplaneeringu seisukohtade tabel koos Maardu Linnavalitsuse vastustega (täiendatud 18.05.2022):

Seisukohtade tabel (PDF)

Seisukohtade tabel (xls)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varasem menetluse käik

Maardu Linna üldplaneeringu vastuvõtmine, avalik väljapanek ja arutelu

Üldplaneeringu seletuskiri 

Seletuskirja täiendati avaliku väljapaneku eelselt 09.10.2020, muudatused olid järgnevad:

 1. dokumenti toimetati keeleliselt;
 2. parandatud on juriidiliselt ebaselge sõnastusega kohti;
 3. ptk 6.5.3.3 p.1 juures on täpsustatud, et parkimiskohtade arv ja ruumivajadus määratakse kõige ajakohasema linnatänavate standardi alusel (käesoleval ajahetkel EVS 843:2016);
 4. EV ning EV/HP maakasutuse puhul on ehitustingimuste tabelites täpsustatud, et elamukruntide vaheline aed peab olema läbinähtav.

Maakasutusplaan

Liiklusskeem

Maardu üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu

LISA. Maardu üldplaneeringu lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus

Maardu linna üldplaneeringu veebirakendus

Üldplaneeringu avalik arutelu 17.12.2020

Üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu toimus 17. detsembril 2020 Maardu Vaba Aja Keskuses, lisaks oli võimalik osa võtta digitaalselt Zoomi vahendusel. 

Avalikul arutelul tutvustasime avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke ettepanekuid/arvamusi ja linnavalitsuse seisukohti nende kohta, põhjendame üldplaneeringu koostamisel valitud lahendusi ning vastame muudele üldplaneeringut käsitlevatele küsimustele.

Avaliku arutelu ettekanne (slaidid) 

Avaliku arutelu protokoll

Avaliku arutelu osalejate nimekiri 

 

Avaliku väljapaneku tulemused ja Maardu Linnavalitsuse seisukohad:

Tabeli täiendused 14.12.2020:

 1. Lisatud on Kaitseministeeriumi seisukohad, mis tehnilistel põhjustel ei jõudnud Maardu Linnavalitsuseni avaliku väljapaneku jooksul;
 2. Täiendatud on Liwathon E.O.S AS-i seisukohtade tabelit, kus varasemalt polnud kogu tekst tabelis loetav;
 3. Tabelis on põhjalikult täiendatud Järveäär 2 kinnistut puudutavaid seisukohti. 

Tabeli täiendused 18.12.2020:

 1. Lisatud OÜ Punjab ettepanek;
 2. Lisatud Lennuameti ettepanek.

Tabeli täiendused 20.01.2021

 1. Lisatud Enefit Green OÜ ettepanek, mis esitati avalikul arutelul 17.12.2020

Seisukohtade tabel (PDF-formaadis)

Seisukohtade tabel (Excel-i formaadis (.xlsx))

Maardu linna üldplaneering  

Maardu linna üldplaneeringu koostamine ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) läbiviimine algatati Maardu linnavolikogu 18.04.2017 otsusega nr 264.

Maardu linna üldplaneering ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne võeti vastu Maardu Linnavolikogu 22.09.2020 otsusega nr 100.

Planeeritavaks alaks on Maardu linna territoorium. Üldplaneeringu koostamise eesmärk on linna ruumilise arengu põhimõtetes kokku leppida, kuidas maad kasutada, kuidas ehitada.

Üldplaneering tegeleb muuhulgas järgmiste küsimustega:

 1. maa-alade kasutamise otstarbed;
 2. krundi minimaalsuurused (sõltuvalt piirkonnast);
 3. hoonestustingimused sh projekteerimistingimuste aluseks olevad tingimused;
 4. teede ja tänavate kategooriad;
 5. perspektiivsete teede asukohad;
 6. olemasolevate ja perspektiivsete kergliiklusteede asukohad;
 7. rohevõrgustik ning haljastustingimused;
 8. miljööväärtusliku ala piiritlemine ja ehitustingimused;

Kõik seadusega ettenähtud ülesanded on täpsemalt kirjeldatud planeerimisseaduse §-s 75.

Maardu linna ruumilise arengu vajadused lähtuvad väljakujunenud üldstruktuuri – üksteisest funktsionaalselt eristuvate ja eriilmeliste asumite – säilitamise ning asumite jätkusuutliku edasiarendamise põhimõttest.

Üldplaneeringu kohaselt säilib Maardus linnale omane struktuur ning jagunemine funktsionaalselt eriilmelisteks asumiteks. Elupiirkondade arendamisel pööratakse tähelepanu kvaliteetse elukeskkonna loomise põhimõtetele – st lahendus arvestab konkreetse piirkonna arhitektuurset üldilmet, planeeritakse mitmekesine avalik ruum, sh määratakse puhke- ja haljasalade asukohad ja kasutus, luuakse sidus ja kergliiklejale turvalisem asumite vaheline ja sisene ühendus jne. 

Planeering võimaldab ka tulevikus mitmekesist tegevust äri- ja ettevõtluspiirkondades. Suunaks on eelkõige linnakeskkonda sobiva ja keskkonnamõjusid mitteomava äri- ja tootmistegevuse arendamine. Leevendamaks ettevõtlusega kaasnevaid mõjusid, kavandatakse puhveralad ettevõtlusalade piirnemisel tundlike aladega ning seatakse tingimused arvestamiseks ohtlike ja suurõnnetuse ohuga ettevõtete rajamisel.

Üldplaneeringu koostamisega paralleelselt on läbi viidud KSH. KSH selgitab, kirjeldab ja hindab üldplaneeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja määrab vajadusel mõjude leevendusmeetmed, arvestades üldplaneeringu eesmärke ja käsitletavat territooriumi. KSH tulemused on integreeritud üldplaneeringu lahendusse (seletuskiri ja joonised).