Üldhooldusteenus

 

Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla. Üldhooldusteenust osutatakse hoolekandeasutustes (hooldekodu, pansionaat, eakate kodu vms).

Üldjuhul tasub üldhooldusteenuse eest isik, kes teenust vajab ning tema seadusjärgsed ülalpidajad, kelleks on perekonnaseadusest tulenevalt abivajava isiku abikaasa ning täisealised esimese ja teise astme ülenejad ja alanejad sugulased. Isik, kelle sissetulekutest ja varast ei piisa üldhooldusteenuse rahastamiseks ning kellel seadusjärgsed ülalpidajad puuduvad või seadusjärgsetel ülalpidajatel ei ole võimalik täies ulatuses maksta, on õigustatud taotlema üldhooldusteenuse osalist tasumist linna eelarvest.

Isik, kes soovib Maardu Linnavalitsuse  poolset osalist kohatasu maksmist, peab esitama linnavalitsusele taotluse, kus lisaks isikuandmetele on tarvis märkida seadusjärgsete ülalpidajate andmed, andmed taotleja ning tema seadusjärgsete ülalpidajate varade kohta, anda nõusolek nii taotleja enda kui tema seadusjärgsete ülalpidajate andmete kontrollimiseks ja töötlemiseks.

Linnavalitsus tasub puudujääva kohatasu osa, kui isik vajab üldhooldusteenust viivitamatult, kuid varalise olukorra väljaselgitamine nõuab aega. Kui isiku seadusjärgsed ülalpidajad ei ole ülalpidamiskohustusest vabastatud, on vallavalitsusel õigus neilt sisse nõuda linna kaetud teenuse kulud. Kui isikul puuduvad rahalised vahendid, kuid ta omab vara, mida on võimalik võõrandada või anda kasutusse ülalpidamiseks vajalike rahaliste vahendite saamiseks, võib linnavalitsus tasuda puudujääva osa kuni vara võõrandamiseni või kasutusse andmiseni ning linnavalitsusel on õigus nõuda tehtud kulutuste hüvitamist.

Üldhooldusteenust osutavad hoolekandeasutused Eestis leiad  SIIT
 

Regulatsioon: