Uudised

Tähelepanu! Reovee kogumismahutite omanikud peavad viivitamatult taotlema reovee kogumisloa!

Maardu Linnavolikogu võttis 26.11.2019 vastu Maardu linna reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja.

Eeskirjaga reguleeritakse Maardu tooriumil reovee (sh fekaalvee) kohtkäitlust, äravedu kogumismahutitest ja transportimist ühiskanalisatsiooni purgimiskohta.

Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes teostavad reovee kohtkäitlust ning osutavad või kasutavad purgimisteenust.

Uute reovee kogumismahutite paigaldamine ja olemasolevate kogumismahutite väljavahetamine on Maardu territooriumil lubatud ainult nendel maa-aladel, mis on ühiskanalisatsiooniga katmata. Omapuhastite (sh septik) kasutamine ja heitvee pinnasesse immutamine on keelatud.

Tänu Euroopa Liidu fondide kaasrahastamisele on tänaseks Maardu linna territooriumil enamus kinnistutele tagatud liitumisvõimalus nii ühisveevärgi kui ka ühiskanalisatsiooniga.

NB! Uue eeskirja kohaselt kõik olemasoleva kohtkäitlusrajatise omanikud pidid hiljemalt  01.01.2021 taotlema Maardu Linnavalitsusel kohtkäitlusloa kogumismahuti kasutamiseks. Kõik, kes ei jõudnud avaldusi õigeaegselt esitada, saavad seda veel mõnda aega teha!

Kinnistu omanik, kes taotleb kohtkäitlusrajatisele reovee kohtkäitlusluba, esitab linnavalitsusele:

·       vormikohase taotluse,

·       asendiplaani koos olemasolevate reovee kohtkäitlusrajatiste koosseisu ning paigutusega,

·       kinnistul paiknevate ehitiste ehitusprojekti (kehtiv).

Kohtkäitlusluba väljastatakse kuni viieks aastaks. Tuleb märkida, et kohtkäitlusloa väljastamisest on linnavalitsusel õigus keelduda, kui reovee kohtkäitlusrajatis või selle asukoht ei vasta eeskirjas või muudes õigusaktides esitatud nõuetele. Reovee kohtkäitlusloa tähtaja saabudes on kinnistu omanikul õigus taotleda loa pikendamist.

Kogumismahuti on lekkekindel äravooluta rajatis kanalisatsioonivee ajutiseks hoidmiseks. Keelatud on kasutada n-ö ülevooluga kogumismahuteid, mis ei ole keskkonnale ohutud. Seega peaks mahutis olev reoveekogus olema võrdne tarbitud vee kogusega.

Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamise ja hoolduse eest vastutab reovee kohtkäitlusrajatise omanik või valdaja.

Reovee äraveoteenuse tellimisel tuleb meeles pidada, et reovee äravedaja on kohustatud väljastama kliendile iga kord purgimisteenuse osutamise kohta dokumendi (kviitungi), kus on toodud vähemalt:

·       reovee äravedaja nimi ja registrikood,

·       teenuse lühikirjeldus teenuse osutamise asukoha aadressiga (kinnistu aadress, kus reovesi pürgimissõidukisse võeti),

·       äraveetud reovee kogus (mis on võrdne tarbitud vee kogusega),

·       kuupäev ning reovee purgimiskoha andmed.

Linnavalitsusel on õigus nõuda kohtkäitlussüsteemi omanikult rajatiste ehitusjooniste, kasutamis- ja hooldusjuhendi esitamist, samuti ülemõõtmise ja kontrolli teostamist ning reovee kogumismahuti puhul reovee äravedu tõendava dokumentatsiooni esitamist.

Oma kinnistu ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise võimaluse kohta saab informatsiooni AS-ilt Tallinna Vesi  e-posti aadressil tvesi@tvesi.ee või vitali.rytsov@maardu.ee