Veemajandus

Vee-ettevõtjad

Vee ja/või kanalisatsiooniteenust pakkuvat ettevõtted

  • Aiandusühistu Laevaankur MTÜ - pakub veeteenust teatud kruntidele aiandusühistu Laevaankur ja Täht piirkonnas (Kaalika tee, Sibula tee, Peterselli tee, Murrulaugu tn piirkond); Hinnakiri
  • Elektri- ja Veeühistu Raudtee-äärne - pakub veeteenust teatud kruntidele endise aiandusühistu Raudtee-äärne piirkonnas (Uus-Muuga pst, Kivileete tn, Veehoidla tn ja nendega ristuvate tänavate piirkonnad);
  • Aarde Vesi MTÜ  - pakub vee- ja kanalisatsiooniteenust Maardu järve idakalda elamupiirkonnas (Aarde, Landi ja Ridva tänavate piirkond);
  • AS Techmonar & Adrem - pakub vee- ja kanalisatsiooniteenust teatud kruntidele Vana-Narva maantee tööstuspiirkonnas;
  • AS Vudink - pakub veeteenust teatud kruntidele Vana-Narva maantee tööstuspiirkonnas.

Hinna kujunemine

Vee-ettevõtjate puhul tuleb ettevõtetel kooskõlastada vee- või kanalisatsiooniteenuse pakkumise hind Konkurentsiametiga. 

Reguleeritavate ettevõtjate teenuste hindade põhjendatuse kontrollimiseks on kehtestatud eriseadused, mis sätestavad hindade kujundamise aluspõhimõtted. Teenuse hind peab katma põhjendatud kulutused, vajalikud investeeringud ning mõistliku kasumi. Kasumlikkust piiratakse kaalutud keskmise kapitali hinnaga (lüh WACC), mille määramisel on muuhulgas oluline hinnata võla- ja omakapitali hinda ning kapitali struktuuri ehk võla- ja omakapitali vahekorda. Mõistliku ärikasumi arvutamine monopoolse teenuse hinnakomponendina on vajalik selleks, et vältida olukorda, kus turgu valitseval ettevõtjal võiks tekkida võimalus teenida teenuse müügist ülikasumit. Loomulikul, turumajanduslikul teel kujundaks mõistliku kasumi konkurents. 

Need ettevõtted, kes pakuvad vee- või kanalisatsiooniteenust, aga ei ole vee-ettevõtjad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse alusel, määravad ise pakutavate teenuste hinnad.  

Joogivee kvaliteet

AS Tallinna Vesi, OÜ Kroodi Vesi ja MTÜ Pirnipuu Vesi saavad oma joogivee Ülemiste veepuhastusjaamast. Joogivee kvaliteedi kohta leiab andmed AS-i Tallinna Vesi kodulehelt.

Teiste ettevõtete veekvaliteedi puhul tuleb esitada päring veeteenust pakkuvale ettevõttele.

Teenusega liitumine

Vee või kanalisatsiooniteenusega liitumiseks tuleb teha taotlus AS-ile Tallinna Vesi, Maardu järve läänekaldal ning Kroodi tööstuspiirkonnas OÜ-le Kroodi Vesi. 

J
uhul kui kumbki ettevõte antud kinnistule teenust ei osuta, tuleb pöörduda vastava ettevõtte poole (vt nimekiri üleval), kes väljastab samuti tehnilised tingimused liitumiseks. 
 
Liitumispunkti olemasolul tuleb esitada Maardu Linnavalitsusele ehitisregistri kaudu ehitusteatis ja ehitusprojekt liitumiseks. Pärast tööde lõppu tuleb esitada samuti ehitisregistri kaudu kasutusteatis. 
 
Õigusaktid