Haigla tn 4b ja 2d kinnistute detailplaneering

Maardu Linnavalitsus kehtestas Haigla tn 4b ja 2d kinnistute ning lähiala detailplaneeringu 09.06.2020 korraldusega nr 325. Detailplaneeringu koostamise peamine eesmärk oli ehitusõiguse andmine korruselamu jaoks, planeeringuala suurus on ca 0,2 ha. Detailplaneeringu lahendus näeb ette Haigla tn 4b kinnistule ehitusõiguse andmise ühele, kuni ühe maa-aluse ja viie maapealse korrusega korterelamule, maksimaalse kõrgusega 19 m, ehitisealuse pinnaga kuni 500 m2. Lisaks on planeeritud täiendavad parkimiskohad korterelamu elanike ja külaliste tarbeks Haigla tn 2d kinnistule. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 22.05.2020 kuni 07.06.2020. Avaliku väljapaneku jooksul esitati naaberkinnistu omaniku poolt üks kirjalik arvamus, kuid see ei sisaldanud detailplaneeringu lahendust puudutavaid vastuväiteid või ettepanekuid, mistõttu polnud võimalik neid ka detailplaneeringu lahenduses kajastada. 

 

Detailplaneeringu illustratsioon

Seletuskiri PDF

Tiitelleht PDF

Põhijoonis tehnovõrkudega PDF DWG

Asukohaskeem PDF

Kontaktvöönd PDF

Väljavõte põhijoonisest