Tiigi tn 1 ja 3 kinnistute detailplaneering

Maardu Linnavalitsus kehtestas Tiigi tn 1 ja 3 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu 09.06.2020 korraldusega nr 326. Tiigi tn 1 ja 3 detailplaneering algatati Maardu Linnavalitsuse 19.03.2019 korraldusega nr 213. Detailplaneeringu koostamise peamiseks eesmärgiks oli täiendava ehitusõiguse andmine Tiigi tn 1 ja 3 kinnistutele tootmishoonete püstitamiseks; planeeringuala suurus on ca 2,4 ha. Detailplaneeringu lahendus näeb ette Tiigi tn 1 kinnistule ehitusõiguse kuni kolmele hoonele maksimaalse kõrgusega kuni 9 m või 2 korrust, ehitisealuse pinnaga kuni 7600 m2 ning Tiigi tn 3 kinnistule ehitusõiguse kuni kahele hoonele kõrgusega kuni 9 m või 2 korrust, ehitisealuse pinnaga kuni 3100 m2. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. Üldplaneeringu kohaselt on antud kinnistute maa kasutamise juhtotstarbeks tootmismaa ning kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maa segafunktsioon.

Detailplaneering võeti vastu Maardu Linnavalitsuse 28.04.2020 korraldusega nr 234. Avalik väljapanek toimus 22.05.2020 kuni 07.06.2020. Avaliku väljapaneku jooksul ei esitatud detailplaneeringu lahenduse osas ühtegi vastuväidet ega ettepanekut.

 

Seletuskiri PDF

Tiitelleht PDF

Põhijoonis PDF

Tehnovõrgud PDF

Asukohaskeem PDF

Kontaktvöönd PDF