Kütte tn 6 kinnistu ning lähiala detailplaneering

Planeeringulahendust illustreeriv joonis. Hiljem projekteeritav hoone võib erineda pildil kujutatust.

Kütte tn 6 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kütte tn 6 kinnistu ning lähiala detailplaneering kehtestati Maardu Linnavalitsuse 12.01.2021 korraldusega nr 25. Detailplaneeringu koostamise peamine eesmärk on ehitusõiguse määramine sotsiaal- ja eluhoone püstitamiseks ning üldiste maakasutustingimuste määramine, heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine.

Maardu Linnavolikogu 25.03.2008 otsusega nr 170 kehtestatud Maardu linna üldplaneeringu maakasutuse kaardi kohaselt paikneb Kütte tn 6 katastriüksus Kütte, Karjääri, Noorte ja Keemikute tänavate vahelises polüfunktsionaalses kvartalis, mis sisaldab korterleamute (EK), keskuse (C), kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete (B) juhtotstarbeid. Kütte tn 6 kinnistu ning lähiala detailplaneering täpsustab Maardu linna üldplaneeringut maakasutuse otstarvete osas, kuid ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringu lahendus näeb ette ehitusõiguse kuni kahele hoonele ehitisealuse pinnaga kuni 1170 mmaksimaalselt ühe maa-aluse ning kolme maapealse korrusega, kõrgusega kuni 14 m. Lubatud on katusekalle vahemikus 15-30 kraadi, fassaadimaterjalid peavad olema kaasaegsed, kuid piirkonda sobivad. Krundi kasutamise juhtotstarbeks on ette nähtud elamumaa vahemikus 80-100% ning ühiskondliku hoone maa vahemikus 0-20%.

Kütte tn 6 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Vastuvõetud DP materjalid:

Maardu Linnavalitsus võttis Kütte tn 6 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu vastu 11.11.2020 korraldusega nr 665.  Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 10.12.2020 kuni 4.01.2021.Avaliku väljapaneku jooksul oli võimalik kõigil huvilistel esitada detailplaneeringu lahenduse kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul ei laekunud Maardu Linnavalitsusele ühtegi kirjalikku seisukohta.

Kütte tn 6 kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Selleks, et varasemas planeerimisstaadiumis kohalikke elanikke rohkem kaasata, korraldas Maardu Linnavalitsus Kütte tn 6 kinnistu detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku, mis toimus 17.08.2020 kuni 01.09.2020. Eskiisi avaliku väljapaneku jooksul ei esitatud detailplaneeringu eskiislahenduse osas ühtegi kirjalikku seisukohta.

Detailplaneeringu eskiisi materjalid (13.08.2020):

Põhijoonis (PDF)

Kontaktala joonis (PDF)

Seletuskiri

3D illustratsioonid (PDF)

Insolatsiooni (päevavalguse) joonis (PDF)

Planeeringulahendust illustreeriv joonis. Hiljem projekteeritav hoone võib erineda pildil kujutatust.