Ehitus- ja kasutusload

Ehitusluba, ehitusteatis

 

 

Ehitusloa taotlused ja ehitusteatised palume esitada elektrooniliselt ehitisregitri kaudu.

Teavet ehitisregitri kasutamise kohta leiab ehitisregistri kodulehelt www.ehr.ee. Samast on leitavad ka klienditoe kontaktid.

Kasutusloa taotlus ja kasutusteatis

NB! Palume kasutusloa taotlused/kasutusteatised esitada digitaalselt logides sisse www.ehr.ee keskkonda.

Küsimuste tekkimisel on võimalik abi saada ehitisregistri klienditoelt. Telefon: 625 6352, 625 6445, e-post: ehr@mkm.ee

Kasutusloa taotluse/kasutusteatisega nõutavad lisadokumendid tuleb lisada ehitisregistrisse. 

Faili nimi tohib sisaldada tähemärke: 0123456789AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz-_+( ), tühikud ja muud sümbolid on keelatud. Ühe üleslaetava faili maksimaalne lubatud suurus on 300MB.

Eelistada lühikesi ja informatiivseid faili nimesid. Maksimaalne lubatud faili nime pikkus on 64 tähemärki.

Ehitusdokumendid peavad olema süstematiseeritud ja kronoloogilises järjekorras ning koos süstematiseeritud või rühmitatud ehitusdokumentide nimekirjaga.

Ehitusdokumentidele palume lisada ehitise ülevaatuse akti, mille on digitaalselt allkirjastanud omanikujärelevalvet teostanud isik, ehituse peatöövõtja ja projekteerija.

 Taotluse juurde üles laetavad dokumendid

1. ehitise ülevaatuse akt, millele tuleb võtta ehitaja, omanikujärelevalve teostaja ning projekteerija allkirjad (kui nimetatud rollides on omanik ise, märkida vastavatele kohtadele omaniku nimi ja võtta allkiri);
2. veevarustuse, kanalisatsiooni, elektrivarustuse ja prügiveo (teenuse osutajate ja kinnistuomaniku vaheliste) lepingute koopiad;
3. elektripaigaldise tehnilise kontrolli akt – audit (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele;
4. gaasipaigaldise olemasolul gaasipaigaldise tehnilise kontrolli akt – audit (auditi tegija peab olema nõutava akrediteeringuga pädev isik), kust nähtub, et paigaldis vastab nõuetele;
5. geodeedi (digi)allkirjastatud ehitusjärgne mõõdistus: hoone (märkida ka katuse (harja) absoluutne kõrgus) ja tehnovõrkude teostusmõõdistus(ed), mis tuleb geodeedil esitada ka Maardu Linnavalitsuse ehitus- ja planeerimisosakonda või lisada vastavad dokumendid kasutusloa taotluse juurde;
6. ehitise mahamärkimise akt;
7. ehitusprojekt;
8. ehitamist kajastavad dokumendid (ehituspäevikud, kaetud tööde aktid, töökoosolekute protokollid, seadistus- ja katseprotokollid jms).
Kui ehitaja ja omanikujärelevalve tegija on omanik ise ja ehitamine toimus enne 01.07.2015, siis ei ole ehitusdokumendid nõutavad (sel juhul tuleb esitada ehitise audit);
9. küttekollete olemasolul korstnapühkija akt;
10. riigilõivu tasumist tõendav maksekorraldus:

Elamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot. (riigilõivu tasumise konto number on EE141010002031289008 SEB pank, saaja – Maardu Linnavalitsus)