Korraldatud jäätmeveo teenus

Alates 1.aprillist 2023 on Maardu linnas järgmiseks viieks aastaks uus jäätmevedaja – riigihanke võitis Eesti Keskkonnateenused AS. Ettevõttel on vastavalt kontsessioonilepingule ainuõigus vedada korraldatud jäätmeveoga hõlmatud segaolmejäätmeid, paberit ja kartongi, biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid ja suurjäätmeid.
 
 

LEPING

Jäätmeveolepingut on võimalik mugavalt allkirjastada kodulehel, www.keskkonnateenused.ee, oleva iseteeninduse kaudu, mille eelduseks on isikukoodi olemasolu kontaktandmetes. Iseteeninduses on võimalik jälgida lepingulist infot, tasuda arveid, saada infot veopäevade (graafiku) kohta ning tellida tühjendusi.

Ettevõtted ja korteriühistud saavad iseteenindust kasutada volituse alusel, palume edastada iseteenindust kasutama õigustatud isiku isikukood ja nimi, volikiri peab olema väljastatud ja allkirjastatud äriregistri b-kaardile  kantud esindusõigusliku isiku poolt.

Veebilehelt https://www.keskkonnateenused.ee//klienditugi/kontakt/ on võimalik uuendada kontaktandmeid, saata andmeid lepingu sõlmimiseks, muuta lepingut, tellida tühjendust jms vastavate vormide kaudu.

AS Eesti Keskkonnateenused veab kõikidelt jäätmevaldajatelt jäätmeid regulaarselt (graafiku alusel). Vajadusel on võimalik tellida lisavedu, juhindudes konkreetses piirkonnas kehtivast veograafikust ja veopäevast.

Lepingule on lisatud ka veograafik. Palun tagage jäätmemahutile ligipääs graafikujärgsel veopäeval. Kui jäätmete väljaveopäeval jäätmeid vedajale üle ei anta või ei ole jäätmemahuti paigutatud nõuetele vastavalt, on vedajal õigus jäätmevaldajale esitada tühisõidu arve.

Vedajal ei ole kohustust ära vedada mahuti vahetus läheduses paiknevaid pakendatud jäätmeid.

Mahutiväliste jäätmete äravedamiseks tuleb enne graafikujärgset veopäeva esitada tellimus vedaja klienditeenindusele. Mahutiväliste pakendatud jäätmete äraveo hind on 7.49 eurot + km. Arusaamatuste vältimiseks palume mahuti vahetus lähedused mitte hoiustada esemeid, mis ei ole mõeldud ära vedamiseks.

Jäätmeveo lepingu allkirjastamata jätmine ei vabasta jäätmevaldajat vedajale jäätmete üleandmise kohustusest graafikujärgsel veopäeval (graafik) nende jäätmeliikide osas, mille üleandmiseks on tal kohustus.

Arved teostatud teenuste eest esitatakse, kui on teenust osutatud vähemalt 3.60 euro ulatuses. Väiksemad arved summeeritakse ja esitatakse koondarvena, kui koondarve summa on vähemalt 3 eurot 60 senti. Kvartaalseid arveid enam ei väljastata.

NÕUDED JÄÄTMETE KOGUMISEL JA VEDAMISEL

Segaolmejäätmete ja biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete kogumine ja üleandmine on kohustuslik kõigile jäätmevaldajatele. Segaolmejäätmete vedu on tasuline teenus. Biolagunevate jäätmete üleandmine on tasuta.

Biolagunevate jäätmete eraldi kogumine ja üleandmine on kohustuslik kõigile jäätmevaldajatele vastavalt Maardu linna jäätmehoolduseeskirjale alates 01.04.2023. Teie lepingusse on vastav täiendus juba tehtud ja lisatud on ka veograafik. Mahuti jäätmete kogumiseks saab soovi korral vedajalt rentida või osta, vt lisatud hinnakirja.

Biolagunevate jäätmete kogumisel on lubatud ka kompostimine (ainult väikeelamutes ja alla 5 korteriga majades), mis vabastab jäätmevaldaja biolagunevate jäätmete kogumismahuti kasutamise ja jäätmete üleandmise kohustusest. Jäätmevaldaja poolt kohtkompostimise toimingu rakendamiseks tuleb esitada nõuetekohane taotlus Maardu Linnavalitsusele.

Suurjäätmeid veetakse ainult Kallavere piirkonna klientidel. Veo teostamiseks tuleb esitada tellimus vedaja klienditeenindusele. Suurjäätmed on jäätmed, mida kaalu või mahu tõttu ei ole võimalik paigutada jäätmemahutisse (nt mööbliesemed, vaibad, madratsid, kardinapuud, kraanikausid jms). Suurjäätmed ei ole ehitusjäätmed, suuremõõtmelised probleemtooted (nt romusõidukid või nende osad, sh rehvid), elektri[1]ja elektroonikaseadmed (nt pesumasinad, telerid, külmkapid, elektripliidid jms) ja nende jäätmed ning muud tootjavastutusega hõlmatud jäätmed.

Nõuded jäätmemahutite tühjendussageduste kohta on sätestatud Maardu linna jäätmehoolduseeskirjas.

Kogumismahuti suuruse valikul on jäätmevaldajal kohustus arvestada kogutava jäätmeliigi eeldatava tekkemahuga. Kogumisvahendi mahutavus peab võimaldama igal ajal vältida selle ületäitumist, s.h tagab jäätmete kogumise jätkamise võimalike kõrvalekallete esinemisel kogumisvahendi graafikujärgsel tühjendamisel. Jäätmevedaja käest on võimalik osta ja rentida sobilikke mahuteid.

Kui jäätmevaldajal on soov liigiti koguda võimalikult palju jäätmeid, kuid pole sobivat ruumi, kuhu kõik vajalikud mahutid paigutada või on soov jagada naabritega mahuti kasutamist, siis saab kasutusele võtta ühismahuti.

Ühismahutite kasutamiseks tuleb avaldus esitada Maardu Linnavalitsusele ja vedajale.

Jäätmevaldajal on õigus esitada erandkorras, põhjendatud taotlus korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise kohta kinnistu asukohajärgsele kohalikule omavalitsusele. Seda ainult juhul kui jäätmevaldaja ei ela või ei kasuta korraldatud jäätmeveopiirkonnas asuvat kinnistut ja seetõttu ei teki nimetatud kinnistul jäätmeid. Vastavasisulise taotluse esitamisel, palume sellest koheselt informeerida kirjalikult ka vedajat, et vältida võimaliku tühisõiduga kaasnevaid kulutusi. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise või esitatud taotluse tagasilükkamise otsustab üksnes kohalik omavalitsus 30 päeva jooksul. Otsus väljastatakse üheaegselt nii jäätmevaldajale kui vedajale. Vedajal on õigus jäätmevedu peatada üksnes omavalitsuse poolse korralduse alusel.

Kõik tänaseni väljastatud korraldused mitteliitumise kohta kehtivad edasi vastavalt nendel toodud kuupäevadele. Vabastuste info on märgitud ka teenuslepingu eritingimuste lehel.

Jäätmeveo teenusega seotud lisateenuste osutamine lepitakse kokku jäätmekäitluslepinguga, vastavalt kehtivale lisateenuste hinnakirjale. Lisateenuseid osutatakse ainult jäätmevaldajaga sõlmitud kirjaliku kokkuleppe alusel, samuti jäätmemahuti rentimise soovi korral vedajalt on lepingu allkirjastamine kohustuslik.

Täiendavat lisainformatsiooni saab küsida e-maili aadressilt tallinn@keskkonnateenused.ee telefonilt 6 400 800, infotelefonilt 1919 või lugeda kodulehelt www.keskkonnateenused.ee ("korraldatud jäätmevedu"). Klienditeenindus asub aadressil Artelli 15, Tallinn. Avatud E, T, K, N, R 9:00-17:00