Vastuvõtuajad

 Tungivalt palume kõigil, kel on olemas dokumentide digiallkirjastamise võimalus, kasutada avalduste ja taotluste esitamiseks elektroonilisi vorme ja blankette lingil https://maardu.kovtp.ee/et/blanketid.

Paberkandjal allkirjastatud taotlusi saab edastada linnavalitsusse ka tavapostiga aadressile Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa 1, Maardu 74111, Eesti. Blanketid asuvad lingil https://maardu.kovtp.ee/et/blanketid

Sotsiaalabiosakond

ESMASPÄEVITI                 KL 9.00 – 12.00 ja 14.00 – 16.00

KOLMAPÄEVITI                 KL 9.00 – 12.00 ja 14.00 – 16.00

NELJAPÄEVITI                  KL 9.00 – 12.00 eelregistreerimisel Kontakt

5. juunil toimub Muugal sotsisaalabi osakonna spetsialistide vastuvõtt

 

Rahvastikuregister (Elanike register ja sündide registreerimine)

TEISIPÄEVITI                    KL 14.00 – 16.30

NELJAPÄEVITI                  KL 9.00 – 12.00 ja 14.00 – 17.00

REEDETI                           KL 9.00 - 12.00

Tel. 6060705, kab:103

 

Jurist

TEISIPÄEVITI                    KL 14.00 – 17.00 telefonil 6060736

18.04.2023 ja 02.05.2023 juristi vastuvõttu ei toimu.
NB!  Linnavalitsuse spetsialistiga kohtumisele tohib tulla vaid täiesti tervena ja haigussümptomiteta. Hoolime ja hoiame üksteist!

Lisainfo:

Valvelaud: tel 60 60 727

Rahvastikuregister: tel 60 60 705

Sotsiaalabi osakond: tel 60 60 747, 60 60 712, 60 60 720

Jurist: 60 60 736

Maardu Linnavalitsuse tööaeg :

Esmaspäev - neljapäev:      08.15 - 17.00

Lõunavaheaeg:                   13.00 - 13.30

Reede                                  08.15 - 15.45

Linnapea Vladimir Arhipov

Esmaspäev         15.00 - 17.00

Valdkonnad: üldjuhtimine, arengukava, eelarvestrateegia, linna eelarve ja rahandus, arengu- ja investeerimisprojektide koordineerimine, kriisireguleerimine, avalik kord, õigus- ja korrakaitse, sisekontrolli korraldamine, avalikud suhted, välissuhted, sise- ja väliskommunikatsioon, linna äriühingud, kodanikeühendused, linna esindamine riigi, maakonna ja  omavalitsusliitude tasandil, muude seaduse ja linna põhimäärusega pandud ülesannete täitmine. 

Eelregistreerimine telefonil: 6060702
linnavalitsus@maardu.ee

Vastuvõtt Muugal toimub 25.05.2023

Linnavolikogu esimees: Ailar Lyra (kab.214)

Kolmapäev        14.00-16.00

Valdkonnad: linnavolikogu töö korraldamine
Eelregistreerimine telefonil 6060717
linnavolikogu@maardu.ee

Abilinnapea Aleksander Frosch (kab.213)

Teisipäev         15.15 - 17.00

Valdkonnad: tehniline infrastruktuur, kommunaalmajandus (veevarustus- ja kanalisatsioon, sh sadeveekanalisatsioon, soojamajandus, elekter, tänavavalgustus, liikluskorraldus, teede ja tänavate korrashoid, heakord ja haljastus),   säästlik areng, keskkond ja keskkonnakaitse, linna üld- ja detailplaneeringute koostamise koordineerimine, linnaruumi kujundamine, maakasutus ja maakorraldus, ehitustegevuse ja ehitusjärelevalvega seotud tegevuste koordineerimine, osalemine valdkonna eelarve koostamises, arengu- ja investeerimisprojektide koordineerimine oma tegevusvaldkondades, linna esindamine riigi-, maakonna ja omavalitsusliitude tasandil omas valdkonnas.

Abilinnapea Aurika Sin (kab.212)
Kolmapäev      15.00-17.00
 
Valdkonnad: haridus, noorsootöö, sotsiaalabi- ja tervishoid, sotsiaalteenused ja –hoolekanne, lastekaitse, arengu- ja investeerimisprojektide koordineerimine omas valdkonnas, osalemine valdkonna eelarve koostamises, linna esindamine riigi, maakonna, omavalitsusliitude tasandil valdkonnaga seotud küsimuste lahendamisel. 
 
Linnavalitsuse liige Igor Jermakov (Keemikute 12b, Maardu Vaba Aja Keskus)
Esmaspäev         15.00-17.00
 
Kultuurivaldkonnaga seonduvad küsimused
tel 56477072 
 
Linnasekretär: Julia Savelejeva (kab.205 eelregistreerimisel Kontakt

Neljapäev        15.00 - 17.00        tel 6060707

Valdkonnad: Maardu linna õigusaktid, linnavalitsuse asjaajamine, tõestamistoimingud

Tasuta juriidiline nõustamine 

Edaspidi toimub Maardu linna elanikele õigusalastes küsimustes telefoninõustamine teisipäeviti kell 14.00 - 17.00 numbril 6060736. 

Sotsiaalabiosakond (sotsiaalteenused, konsultatsioonid, taotlused toetuste saamiseks):

Juhataja: (kab.105)
Esmaspäev           14.00 - 16.00
Kolmapäev            10.00 - 12.00

Sotsiaaltöö spetsialistid (kab. 104)

ESMASPÄEVITI            KL 9.00 – 12.00 ja 14.00 – 16.00

KOLMAPÄEVITI            KL 9.00 – 12.00 ja 14.00 – 16.00

NELJAPÄEVITI              KL 9.00 – 12.00 eelregistreerimisel Kontakt

Linna arengu ja majandusosakond  (kab. 216, 218)

Valdkonnad: Maardu linna arengukava koostamine, arengu- ja investeerimisprojektide koordineerimine omas valdkonnas, tööhõive ja ettevõtluse koordineerimine, ühistranspordi korraldamine, linna üld- ja detailplaneeringute koostamise koordineerimine, linnaruumi kujundamine, maakasutus ja maakorraldus, ehitustegevuse ja ehitusjärelevalvega seotud tegevuste koordineerimine, tehniline infrastruktuur, kommunaalmajandus (veevarustus- ja kanalisatsioon, sh sadeveekanalisatsioon, soojamajandus, elekter, tänavavalgustus, liikluskorraldus, teede ja tänavate korrashoid, heakord ja haljastus), linnavara,  säästlik areng, arengu- ja investeerimisprojektide koordineerimine oma tegevusvaldkondades.

Esmaspäev    15.30 - 17.00
Neljapäev       09.00 - 13.00

Linna arengu ja majandusosakond juhataja (214a)

Esmaspäev     15.30 - 17.00
Neljapäev        09.00 - 13.00

 Ehitus- ja planeerimisosakond (kab. 101)

Valdkonnad: linna ruumilise arengu ja planeerimise ühtse strateegia kujundamine, linna üldplaneeringu, teemaplaneeringute, eriplaneeringute ja detailplaneeringute koostamine ning koostamise korraldamine; ehitusjärelevalve korraldamine ja teostamine;  ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- ja kasutusteatiste vastuvõtmine, nende nõuetele vastavuse kontrollimine ning menetlusse võtmine või läbivaatamata tagastamine;  ehituslubade ja kasutuslubade taotluste menetlemine, ehituslubade ja kasutuslubade väljaandmise korraldamine; hoonete ja rajatiste ehitusprojektide koostamiseks projekteerimistingimuste taotluste menetlemine;  ehitusteatiste ja kasutusteatiste menetlemine;  maade arvestuse pidamine ja maa maksustamistoimingute läbiviimine ning  kinnisasjade jagamise, nende piiride või sihtotstarbe muutmisega seotud toimingud.

Esmaspäev       15.30 - 17.00
Neljapäev          09.00 - 13.00

Ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja (kab. 101)

Teisipäev 16.00 - 17.00

 Teised ametnikud võtavad inimesi vastu eelregistreerimise alusel. Ametnikuga kohtumiseks tuleb selleks eraldi kokku leppida aeg telefoni või emaili teel. Ametnike kontaktid https://maardu.kovtp.ee/et/kontakt