Kogukondlike algatuste toetamise kord

Taotleja võib olla:
1) eraõiguslik juriidiline isik;
2) linnavalitsuse hallatav asutus;
3) füüsilisest isikust ettevõtja;
4) Eesti rahvastikuregistri andmetel Maardus elav vähemalt 18-aastane füüsiline isik.
 
Toetuse andmise eesmärk on kultuuri, noorsootöö, terviseedenduse, rohelise mõtteviisi edendamise ning muude ürituste korraldamise toetamine.
 
Toetust saab taotleda projektile:
 
  • mis on mõeldud Maardu elanikele või on nende huvides (nt kultuur, noorsootöö, sport, asumiseltside tegevus ja muud kodanigualgatused)
  • on oluline Maardu linnale (st vastab linna arengukavas sätestatud arengusuundadele)
  • projektis kirjeldatud huvitegevus toimub üldjuhul Maardu haldusterritooriumil.
 
Väljaspool Maardu haldusterritooriumi võib projektis kirjeldatud huvitegevus toimuda, kui see on oluline Maardu linnale ja selle elanikele. Projekt, millele toetust taotletakse, võib toimuda ka mitme omavalitsuse haldusterritooriumil, kuid vähemalt osa sellest peab tomuma Maardu linnas.
 
Toetuse taotleja esitab vormikohase taotluse linnavalitsusele kas oma esindusõigusliku isiku poolt allkirjastatud paberdokumendina või digitaalselt allkirjastatud elektroonilise dokumendina.

oetuse taotlus esitatakse linnavalitsusele hiljemalt üks kuu enne projekti kavandatavat algust.

Taotlus peab saatma emailile linnavalitsus@maardu.ee ning märkida kirja teemaks "kogukondlike algatuste toetuse taotlus"

Kogukondlike algatuste toetamise kord