Uudised

« Tagasi

Roobu kinnistu ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu

Roobu kinnistu ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu

Maardu Linnavolikogu algatas Roobu II kinnistu ning lähiala detailplaneeringu koostamise ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise 26.02.2019 otsusega nr 67. Detailplaneeringu koostamise eesmärk algatamise hetkel oli määrata ehitusõigus kuni 6 maapealse korrusega korterelamute, ridaelamute, ühiskondliku ehitise ehitamiseks, jagada planeeringuala elamumaa, tootmismaa, ühiskondlike ehitiste maa ning transpordimaa kruntideks. Käesolevaks valminud detailplaneeringu lahendusega on ühiskondlike ehitiste maa juhtotstarbega krundile lisandunud võimalik ärimaa sihtotstarve. Täiendavalt on lisandunud üks ärimaa otstarbega krunt.

Detailplaneering näeb ette kinnistu jagamise kokku 13 krundiks, sealjuures on ette nähtud ehitusõigus kuni 6-korruseliste korterelamute, avaliku hoone ning ärihoonete rajamiseks.

Detailplaneeringuga tehti ka ettepanek muuta kehtiva Maardu linna üldplaneeringu kohast maakasutuse juhtotstarvet Roobu kinnistul tootmismaa ning kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maast korterelamute maaks, ühiskondlike hoonete maaks, ärimaaks ja transpordimaaks. Koostatavas Maardu linna üldplaneeringus oli detailplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbega arvestatud.

Maardu Linnavolikogu 31.01.2023 otsusega nr 42 kehtestatud Maardu linna üldplaneeringu kohaselt on Roobu asuv kinnistu (katastritunnus 44603:002:0040, pindala on 41699 m2, sihtotstarve elamumaa 100%) tiheasustusalas ning detailplaneeringu koostamise kohustusega korterelamu, äri ja ühiskondliku hoone maa-ala juhtotstarbega alal.

Maardu Linnavolikogu võttis detailplaneeringu vastu 23.09.2022 otsusega nr 31, ühtlasi muudeti detailplaneeringu nimetust. Uueks nimetuseks on „Roobu kinnistu ning lähiala detailplaneering".

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 01.10.2022 kuni 31.10.2022. Avaliku väljapaneku jooksul pole kirjalikke seisukohti esitatud. Sellest tulenevalt pole toimunud detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalikku arutelu.

Maardu Linnavalitsus on 07.11.2022 kirjaga nr 7-1.3/9507 esitanud Roobu kinnistu ning lähiala detailplaneeringu Rahandusministeeriumile heaks kiitmiseks. Rahandusministeerium on 24.01.2023 kirjaga nr 15-3/8892-2 esitanud Maardu Linnavalitsusele omapoolse seisukoha, millega on detailplaneeringut vastavalt täiendatud.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 17.04.2023 kuni 30.04.2023. Avaliku väljapaneku jooksul saab oma kirjalikke seisukohti esitada linnavalitsus@maardu.ee või posti teel: ehitus- ja planeerimisosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111 Maardu. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 08.05.2023 kell 16:00 Maardu Linnavalitsuse istungite saalis, Kallasmaa tn 1, Maardu.

Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda linna kodulehel: https://maardu.ee/RoobuDP   ning vastuvõtuaegadel ehitus- ja planeerimisosakonnas.