13.09.22

Roobu kinnistu ning lähiala detailplaneering

Seisund: vastuvõetud, avaliku väljapaneku ootel.

Seisundi kuupäev: 23.08.2022

Avalik väljapanek: 01.10.2022  - 31.10.2022

Avalik arutelu: 08.11.2022 kell 16:00 Maardu Linnavalitsuse istungite saalis, Kallasmaa tn 1

Väljavõte Roobu detailplaneeringu põhijoonisest

Detailplaneeringu materjalid (seisuga 02.09.2022):

Põhijoonis

Seletuskiri

Tehnovõrkude joonis

Tehnovõrkude liitumine

Detailplaneeringu digikaust 

Detailplaneeringu lisad

Haldusleping detailplaneeringu kohaste rajatiste väljaehitamiseks

Detailplaneeringu vastuvõtmine, avalik väljapanek ja arutelu 

Maardu Linnavolikogu võttis Roobu kinnistu ning lähiala detailplaneeringu vastu 23.09.2022 otsusega nr 31. Detailplaneeringu koostamise eesmärk algatamise hetkel oli määrata ehitusõigus kuni 6 maapealse korrusega korterelamute, ridaelamute, ühiskondliku ehitise ehitamiseks, jagada planeeringuala elamumaa, tootmismaa, ühiskondlike ehitiste maa ning transpordimaa kruntideks. Käesolevaks valminud detailplaneeringu lahendusega on ühiskondlike ehitiste maa juhtotstarbega krundile lisandunud võimalik ärimaa sihtotstarve. Täiendavalt on lisandunud üks ärimaa otstarbega krunt.

Detailplaneering näeb ette kinnistu jagamise kokku 13 krundiks. Nendest krundid pos 1-4 on ette nähtud kuni 6-korruseliste või 22 m kõrguste korterelamute rajamiseks, igale kinnistule kuni 2 hoonet. Hoonete lubatud maksimaalne ehitisealune pind on vastavalt 830 m2, 830 m2, 1500 m2 ja 1695 m2. Kruntidele pos 5-6 on ette nähtud kuni 4-korruseliste või 15 m kõrguste kortermajade rajamine. Mõlemale krundile on lubatud rajada kuni 2 põhihoonet ning 2 abihoonet. Hoonete lubatud maksimaalne ehitisealune pind on mõlemal kinnistul 550 m2. Krundile pos 7 on lubatud rajada maksimaalselt kuni 2 ridaelamut ja 4 abihoonet suurima kõrgusega 2 korrust või 8 m. Hoonete maksimaalne lubatud ehitisealune pind on 1000 m2. Kruntidele pos 8-9 on mõlemale lubatud rajada 1 ridaelamu ja kuni 2 abihoonet. Põhihoone kõrguseks on kuni 2 korrust või 8 m. Suurimaks lubatud hoonealuseks pinnaks on mõlemal krundil 500 m2.

Krundile pos 10 on ette nähtud ehitusõigus kas ühiskondliku või ärihoone ning ühe abihoone rajamiseks, kõrgusega kuni 4 korrust või 16 m. Maksimaalne lubatud ehitisealune pind on 600 m2. Krunt pos 11 on ette nähtud alajaama tarbeks, krunt pos 12 on ette nähtud tänavamaa jaoks. Krundile pos 13 võib rajada kuni 2 ärihoonet kõrgusega kuni 4 korrust või 16 m. Lubatud suurim ehitisealune pind on 3000 m2.

Detailplaneeringuga tehakse ka ettepanek muuta kehtiva, Maardu Linnavolikogu 25. märtsi 2008 otsusega nr 170 kehtestatud „Maardu linna üldplaneering aastani 2015" kohast maakasutuse juhtotstarvet Roobu II kinnistul tootmismaa ning kaubandus-, teenindus- ja büroohoonete maast korterelamute maaks, pere ja ridaelamute maaks, ühiskondlike hoonete maaks, ärimaaks ja transpordimaaks.

Koostatava, 22.09.2020 otsusega nr 100 vastu võetud Maardu linna üldplaneeringu kohaselt on kogu planeeringuala juhtotstarbeks korterelamu, äri ja ühiskondliku hoone maa-ala (EK/Ä/AA). Seega on koostatavas üldplaneeringus arvestatud käesoleva detailplaneeringu lahendusega.

Detailplaneeringu on kooskõlastanud Maa-amet, Päästeamet ja Terviseamet; Keskkonnaamet loobus kooskõlastamisest.

Maardu linna ja huvitatud isiku vahel on 17.05.2022 sõlmitud haldusleping detailplaneeringu kohaste rajatiste väljaehitamiseks. Halduslepingu täitmise tagamiseks on seatud hüpoteek Roobu kinnistule Maardu linna kasuks.

Maardu Linnavalitsuse 11.08.2021 korralduse nr 594 punkti 1.8 alusel määrati Roobu II kinnistu uueks lähiaadressiks Roobu. Selleks, et planeeringu nimetuses kajastuks korrektselt planeeritava kinnistu lähiaadress, on otstarbekas muuta detailplaneeringu nimetust. Detailplaneeringu uueks nimetuseks on Roobu kinnistu ning lähiala detailplaneering.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 01.10.2022 kuni 31.10.2022 ning avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 08.11.2022 kell 16:00 Maardu Linnavalitsuse istungite saalis. 

Avaliku väljapaneku jooksul saavad kõik esitada oma kirjaliku seisukoha linnavalitsus@maardu.ee või postiga: ehitus- ja planeerimisosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111 Maardu. 

Täpsema info saamiseks pöörduda Maardu Linnavalitsuse ehitus- ja planeerimisosakonda.

Roobu II kinnistu ning lähiala detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek 12.11.2020 - 13.12.2020

Detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimus 12.11 kuni 13.12. Avaliku väljapaneku jooksul oli kõigil huvilistel võimalik esitada kirjalikult arvamusi või ettepanekuid detailplaneeringu lahenduse osas.

Detailplaneeringu osas laekusid väljapaneku jooksul seisukohad Keskkonnaametilt ja Maa-ametilt:

Keskkonnaamet (07.12.2020 kiri nr 6-2/20/18684-2)

Maa-amet (27.11.2020 kiri nr 6-3/20/2887-4

Maardu Linnavalitsuse õiend (08.12.2020 kiri nr 7-1.3/5016-1)

Maa-amet (21.12.2020 kiri nr 6-3/20/2887-6 

Detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku materjalid (14.09.2020)

Seletuskiri

Tiitelleht

Põhijoonis (PDF)

Tehnovõrkude koondplaan (PDF)

Tehnovõrkude liitumine (PDF)

 

Varasem dokumentatsioon

Maardu Linnavolikogu 26.02.2019 otsus nr 67 (Volikogu otsus DP algatamise ja KSH algatamata jätmise kohta, sisaldab lähteseisukohti)

Terviseameti 18.01.2019 kiri nr 9.3-1/10287 (Terviseameti seisukoht KSH algatamata jätmise kohta)

Keskkonnaameti 28.01.2019 kiri nr 6-5/18/20774-2 (Keskkonnaameti seisukoht KSH algatamata jätmise kohta)

Maa-ameti 17.03.2020 kiri nr 6-3/20/2887-2 (Maa-ameti seisukoht DP lähteseisukohtade ja eskiislahenduse osas)