25.05.22

Lao tn 4a kinnistu ning lähiala detailplaneering

Seisund: avaliku arutelu ootel

Avalik arutelu: 15.06.2022 kell 16:00 Maardu Linnavalitsuse istungite saalis, Kallasmaa tn 1 (II korrus)

Seisundi kuupäev: 25.05.2022

 

 

Väljavõte detailplaneeringu põhijoonisest

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsus võttis Lao tn 4a kinnistu ning lähiala detailplaneeringu vastu 08.03.2022 korraldusega nr 145. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 14.04 kuni 28.04.2022. Avaliku väljapaneku ajal esitasid kirjalikke arvamusi Lao tn 2 ja Lao tn 4 kinnistute omanikud. 

Esitatud seisukohad:

  1. MasterChem OÜ 27.04.2022 kiri;
  2. OÜ Shteinle 26.04.2022 kiri

Käesoleval hetkel on Maardu Linnavalitsuse ja planeeringu koostaja koostöös väljatöötamisel lahendusettepanekud esitatud seisukohtadele. Kuna käesolevaks ajaks pole esitatud seisukohtade osas kokkuleppele jõutud, korraldab Maardu Linnavalitsus avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu, mis toimub 15.06.2022 kell 16:00 Maardu Linnavalitsuse istungite saalis, Kallasmaa tn 1 (II korrusel), 74111 Maardu. Etteregistreerimine pole vajalik. 

Detailplaneeringu materjalid (08.03.2022)

Põhijoonis

Seletuskiri

Tugiplaan

Asukohaskeem

Kontaktvööndi skeem

Maardu Linnavalitsus algatas Lao tn 4a kinnistu ning lähiala detailplaneeringu 18.12.2018 korraldusega nr 1010. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata maaksutus- ning hoonestustingimused äri- ja tootmishoone püstitamiseks, planeeringuga moodustatud ehituskrundi/kruntide ehitusõiguse määramine ja hoonestusala piiritlemine ning ehitiste ehituslike tingimuste määramine, tehnovõrkude ja- rajatiste asukoha määramine, parkimise korraldamine ja juurdepääsude ning liikluskorralduse määramine, haljastuse ja heakorra lahenduse põhimõtete määramine, servituutide vajaduse ja ulatuse määramine. Detailplaneeringu ala suurus on ligikaudu 0,4 ha.

Krundile on ette nähtud ehitusõigus kuni kahele hoonele maksimaalse ehitisealuse pinnaga 1300 m2, kõrgusega kuni 14 m. Krundi haljastuse minimaalne osakaal peab olema vähemalt 10%.