Orumetsa tn 8 kinnistu ja lähiala detailplaneering

Põhijoonis PDF  DWG

Seletuskiri

Linnaehituslik analüüs

Tehnovõrkude joonis

Dendroloogiline inventeerimine

Orumetsa tn 8 kinnistu ja lähiala detailplaneering algatati Maardu Linnavalitsuse 09.10.2018 korraldusega nr 825. Detailplaneeringu ala suurus on ca 0,4 ha ning see hõlmab Maardu linna raamatukogu krunti, lisaks ka Kallasmaa tn 20a maaüksust. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli Orumetsa tn 8 kinnistu jagamine ning ehitusõiguse määramine noortemaja jaoks.

Detailplaneering näeb ette Orumetsa tn 8 maaüksuse jagamise põhjapoolseks, raamatukogu krundiks ja lõunapoolseks, Orumetsa tänava poolseks krundiks. Loodavale Orumetsa tänava poolsele hoonestamata krundile on detailplaneeringuga määratud ehitusõigus kahe täiskorruse ja ühe katusealuse korrusega hoone rajamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 320 m2, kõrgusega kuni 11 m. Krundi põhjaossa on ette nähtud täiendav ehitusmaht praegusele raamatukogu hoonele kolmanda korruse lisamiseks või uue kolmekorruselise hoone ehitamiseks. Antud krundi maksimaalseks hoonealuseks pinnaks on ette nähtud 600 m2, kõrguseks kuni 13 m. Planeeringuala põhjaosas olevale Kallasmaa tn 20a krundile ette nähtud perspektiivsed parkimiskohad raamatukogu ja noortemaja jaoks. Haljastatud ala osakaal planeeringualast on 50%.

Detailplaneeringuga ei ole ette nähtud keskkonda saastavaid tegevusi ning olulist negatiivset mõju keskkonna üldisele kvaliteedile planeeringulahenduse rakendamisega ei avaldata. Jagamisel saadavate kruntide kasutamise otstarbeks on detailplaneeringuga määratud ühiskondlike ehitiste maa.  Maardu linna üldplaneeringus on antud alale ette nähtud ühiskondliku hoone (AA) otstarve, seega on koostatud detailplaneering kooskõlas üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu kehtestamine

Pärast avalikku väljapanekut ja avalikku arutelu esitas Maardu Linnavalitsus käesoleva detailplaneeringu koos menetlusdokumentidega esitatud arvamuste lahendamiseks ja heakskiidu saamiseks. 

Rahandusministeerium jäi 13.10.2020 kirjas nr 14-11/3640-9 seisukohale, et detailplaneeringu koostamisel pole rikutud arvamusi esitanud isikute seadusest tulenevaid õigusi, mis kuuluksid järelevalvaja poolt tagamisele. Detailplaneeringu koostamisel on arvestatud planeerimisseaduses sätestatud planeeringu avaliku menetluse nõuetega ning lähtutud detailplaneeringu sisule esitatavatest nõuetest. Nii Maardu Linnavalitsus kui ka Rahandusministeerium on seisukohal, et planeeringulahendus on piisavalt põhjendatud. Eeltoodust tulenevalt andis Rahandusministeerium detailplaneeringule oma heakskiidu.

Maardu Linnavalitsus kehtestas Orumetsa tn 8 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu 20.10.2020 korraldusega nr 610. 

Detailplaneeringu lahendusega on võimalik tutvuda käesoleval veebilehel, lisaks ka Maardu Linnavalitsuses vastuvõtuaegadel. 

Kokkuvõte 13.02.20 - 26.02.20 toimunud avalikust väljapanekust ja 27.02.20 toimunud avalikust arutelust 

Orumetsa tn 8 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 13.02.2020 – 26.02.2020 ning detailplaneeringu avalik arutelu toimus 27.02.2020 kell 16:00 Maardu Linnavalitsuse saalis, Kallasmaa tn 1, Maardu.

Avaliku väljapaneku jooksul laekus Maardu Linnavalitsusele kolm kirjalikku seisukohta. Esimeses seisukohas väljendati soovi säilitada ala rohealana. Teisel juhul esitas KÜ Kallasmaa 20 oma avalduse parkimiskohtade rajamise vastu Kallasmaa tn 20a kinnistule, sest see rikub vaateid ja rahulikku elu. Orumetsa tn 10 KÜ juhatuse liige oli seisukohal, et antud projekt ei ole otstarbekas ning toob lähiümbruse elanikele kaasa ainult suuri ebamugavusi.

Avalikul arutelul sooviti teada, kas linn on kaalunud alternatiivseid asukohti ning pakuti ka omalt poolt erinevaid asukohti välja. Lisaks väljendati rahulolematust, et uus maja võtab kõrvalolevatelt valguse ning vaate ära. Inimestel on mure parkimiskohtade puuduse pärast ning et vahetus läheduses toimuv ehitustegevus kahjustab nende maju.

Maardu Linnavalitsuse seisukohad esitatud avaldustele ja ettepanekutele on järgnevad: Linnavalitsus on noortekeskuse asukohavalikul kaalunud mitut erinevat varianti, kuid Orumetsa tn 8 on jäänud sõelale kui selleks kõige sobivam. Kallasmaa tn 20a kinnistule on planeeringuga kavandatud uus juurdepääsutee ning 5 parkimiskohta. Kaalumisel on parkimiskohtade arvu vähendamine, kuid valdava osa maavajadusest võtab ära hoopis juurdepääsutee raamatukoguni.

Linnas on uue ehitustegevuse juures paratamatu, et naabritel võib muutuda aknast avanev vaade. Küll aga kontrollitakse projekti vastavust päevavalguse standarditele projekteerimise käigus, lisaks pööratakse nii projekteerimise kui ka ehitamise käigus täiendavat tähelepanu ehitustegevuse ohutusele teiste hoonete suhtes. Parkimiskohtade puuduse probleemi nendib ka Maardu Linnavalitsus, kuid mitmed uued avalike parklate projektid on juba valminud ning ehitus peaks algama käesoleval aastal.

Detailplaneeringu materjalid olid avaliku väljapaneku jooksul allalaaditavad käesoleva lehe allosas, lisaks oli detailplaneeringuga võimalik tutvuda Maardu Linnavalitsuses, Kallasmaa tn 1, ruum 101, tööpäevadel. Avaliku väljapaneku jooksul oli kõigil huvilistel võimalik esitada oma kirjalik seisukoht detailplaneeringu osas kas e-kirjaga linnavalitsus@maardu.ee või tavapostiga Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu. Avaliku väljapaneku jooksul esitatud seisukohti tutvustati avalikul arutelul, kus oli ka võimalus täiendavaid küsimusi esitada.

Kokkuvõte 05.07.19 - 18.07.19 toimunud detailplaneeringu avalikust väljapanekust

5. juulist kuni 18. juulini toimus Orumetsa tn 8 detailplaneeringu avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku jooksul detailplaneeringu lahenduse osas arvamusi ega ettepanekuid ei esitatud. Seetõttu ei korraldanud Maardu Linnavalitsus ka detailplaneeringu avalikku arutelu.

13. augustil, 2. septembril ja 18. novembril esitas oma kirjalikud seisukohad Orumetsa tn 10 maja elanik, kes väljendas oma vastuseisu planeeringulahendusele ning kelle sõnul pole ümberkaudseid elanikke detailplaneeringust piisavalt teavitatud. Lisaks tehti ettepanek rajada noortemaja raamatukogu 3-4 korrusele.