Eeskoste seadmine

 

Eestkostet korraldatakse eestkostet vajava isiku elukoha järgi. Eestkoste seadmise otsustab kohus eestkosteasutuse või isiku, kelle üle eestkoste seatakse, avalduse alusel. Avalduse eestkoste seadmiseks täisealisele isikule esitab kohtule linnavalitsus või isik ise.

Eestkoste vormistamiseks taotleja esitab

 • Eestkostja avaldus;
 • Eestkostja ja eeskostetava passi või ID-kaardi koopiad;
 • Eestkostja ja eeskostetava dokumendid sugulasaste kohta;
 • Arstliku ekspertiisi otsus või muu dokumendid eestkostetava tervisliku seisundi kohta;
 • Eestkostetava vara ja tulude kohta (pensioon) tõend;
 • Eestkostja tõend tulude kohta (palgatõend) viimase 6 kuu eest
 • Elanike registri väljavõte eestkostja ja eestkostetava elukohast.  

Sotsiaalabi osakond kogub ja esitab kohtule eestkostet vajava isikueestkoste seadmiseks vajalikud andmed. Linnavalitsus annab menetluses oma arvamuse, muu hulgas selle suhtes, keda määrata eestkostjaks ja eestkostja ülesannete ringi muutmise või eestkostja muutmise kohta.

Eestkoste seatakse lapse kasvatamiseks, tema isiklike ja varaliste õiguste ja huvide kaitseks juhul kui lapse vanemad on surnud, tunnistatud teadmata kadunuks või teovõimetuks või kelle vanematelt on vanema õigused ära võetud. Linnavalitsuse lastekaitsetöötaja selgitab välja eestkostjaks soovija võimalused oma kohustusi täita ja lapse arvamuse.

Eestkostjaks ei või olla:

 • alaealine; teovõimetu või piiratud teovõimega isikisik;
 • isik, kellelt on ära võetud vanema õigused või kellelt on ära võetud laps vanema õiguste äravõtmiseta;
 • eestkostja või hooldaja kohustuste täitmisest kõrvaldatud isik või
 • isik, kes muul põhjustel ei ole võimeline täitma eestkostja kohustusi.

Kohus kaasab eestkosteasutuse arvamuse andmiseks lapsesse puutuvates vaidlustes. Arvamuse kujundamiseks suhtleb linna lastekaitsetöötaja lapsega, tema vanematega ja teiste lähedaste isikutega; samuti kogub ta informatsiooni teistelt spetsialistidelt sh lasteaias, koolis, meditsiiniasutuses, politseis jne. Arvamuse koostamisel lähtutakse lapse huvidest, arvestades 10 aastase lapse soovi ning noorema lapse soovi sõltuvalt tema arengutasemest  

Täisealisele isikule eestkostja määramise avalduses märgitakse, kuidas isikule eestkostja määramine puudutab avaldaja huve, samuti asjaolud, mis kinnitavad, et isik vaimuhaiguse, nõrgamõistuslikkuse või muu psüühikahäire tõttu kestvalt ei saa aru oma tegude tähendusest ega suuda neid juhtida.

Kohus määrab piiratud teovõimega täisealisele isikule eestkostja määrusega, kus märgitakse

 • isik, kellele eestkostja määratakse
 • eestkostjaks määratud isik või asutus
 • eestkostja ülesanded
 • kas ja milliseid tehinguid võib piiratud teovõimega isik teha eestkostja nõusolekuta
 • aeg, millal kohus hiljemalt otsustab eestkoste lõpetamise või pikendamise (aeg ei või olla pikem kui viis aastat määruse tegemisest alates)

Eestkoste seadmise kohtumäärus annab eestkostjale eestkostetava esindamise õiguse. Eestkostja on kohustatud hoolitsema eestkostetava ja tema ülalpidamise eest ning lähtuma oma tegevuses eestkostetava huvidest. Kohus teostab järelvalvet eestkostja ülesannete täitmise üle alates 01.01.2009.

Riiklike peretoetuste seadus