Toimetulekutoetus

Toimetukekutoetuse taotlemine

Toimetulekutoetus on isikute iseseisvat toimetulekut soodustav ajutine abimeede, millega leevendatakse abivajavate isikute ja perekondade materiaalset puudust, tagades minimaalsed vahendid esmavajaduste rahuldamiseks.

Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluasemekulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri.

Toimetulekupiiri kehtestab Riigikogu igaks eelarveaastaks riigieelarvega ja see on summa, mis pärast eluasemekulude katmist inimesele peab kätte jääma muude kulutuste jaoks.

 • Üksi elava isiku või perekonna esimese liikme toimetulekupiir on 200 eurot.
 • Alaealise lapse toimetulekupiir on 240 eurot.
 • Perekonna iga järgneva täisealise liikme toimetulekupiir on 160 eurot.

Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot, mida maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest. 

Toimetulekutoetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks samas eluruumis elavad ühise majapidamisega:
1) abielus või abieluga sarnanevas suhtes olevad isikud;
2) esimese ja teise astme alanejad ja ülenejad sugulased;
3) muud isikud, keda seob ühine kodune majapidamine.

Loe toimetulekutoetusest lähemalt  Sotsiaalministeeriumi lehelt.

Toimetulekutoetuse taotlemiseks jooksva kuu eest tuleb taotlejal või tema perekonnaliikmel isiklikult pöörduda hiljemalt kuu viimaseks tööpäevaks Maardu linnavalitsuse sotsiaalosakonda. Seal täidab taotleja vormikohase avalduse, kuhu märgib toimetulekutoetuse määramisel arvessevõetavate isikute nimed, nende isikukoodi ja sotsiaalse seisundi.

Toimetulekutoetuse taotlemise avaldus (doc).


Taotlusele lisatakse dokumendid, mis tõendavad:

 • isikut, sh perekonnaliikmete isikuid (esmakordsel taotlemisel; sünnitunnistus, ID-kaart);
 • üle 16-aastaste pereliikmete õppimist (esmakordsel taotlemisel; õpilastel kehtiv õpilaspilet või koolitõend);
 • isiku arvelduskontot, kuhu soovitakse toetuse summa maksmist (kolmanda isiku arvelduskontole kandmisel taotleja omakäeline avaldus);
 • üksi elava isiku või perekonnaliikmete eelmisel kuul saadud netosissetulekuid (kui sissetulekut ei ole võimalik dokumentaalselt tõendada, siis kinnitab taotleja seda oma allkirjaga);
 •  makstud elatise suurust, elatise saamist või elatise sissenõudmist;
 •  eluruumi kasutamise õigust (juhul kui soovitakse, et toetuse määramisel võetakse arvesse ka eluasemekulud);
 • jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluasemekulusid (korteriühistu arve jm);
 • eelmisel kuul hüvitatud eluasemekulude tasumist;
 • üksi elava või perekonnaliikmete eelmise kuu pangatehinguid ja esmakordsel taotlemisel taotlemisele eelneva kolme kalendrikuu pangaväljavõte.

Esmakordsel taotlemisel või esemete koosseisu muutumise korral esitab taotleja kirjaliku loetelu enda ja oma perekonna kasutuses või omandis olevatest järgmistest esemetest:

 • kinnisasjad ja vallasasjadest eluruumid;
 • sõidukid liiklusseaduse tähenduses;
 • väärtpaberid väärtpaberituru seaduse tähenduses.

Taotleja on kohustatud esitama kõik teadaolevad tõesed ja täielikud andmed, dokumendid ja muud tõendid, mis on vajalikud toetuse saamise õiguse väljaselgitamiseks.

Toetust arvestaval sotsiaaltöö spetsialistil on õigus saada teistelt juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt taotleja kohta vajalikke täiendavaid andmeid, kui nende avaldamine ei ole seadusega keelatud.

Toimetulekutoetuse arvestamise alus on üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, millest arvestatakse maha makstud elatis, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud ning kehtestatud toimetulekupiir.

Toimetulekutoetuse (TT) arvestamise valem on:       TT=(EK+TP)-S

 • üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek (S)
 • jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud piirmäärade ja normpinna ulatuses (EK)
 • kehtestatud toimetulekupiir (TP)

Sissetulekute arvestamine:  eelmise kuu netosissetulekuks loetakse eelmisel kalendrikuul saadud sissetulek või põhjendatud juhtudel taotluse esitamisele eelnenud 30 kalendripäeva jooksul saadud sissetulek.

Sissetulekute hulka ei arvata:

 1. riigi- või kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve vahenditest makstud ühekordseid toetusi;
 2. kohaliku omavalitsuse üksuse õigusaktide kohaselt perekonna sissetulekust sõltuvaid või konkreetse teenuse kulu kompenseerimiseks määratud kohaliku omavalitsuse eelarvevahenditest makstud perioodilisi toetusi;
 3. puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstud toetusi, välja arvatud puudega vanema toetus;
 4. riigi tagatisel antud õppelaenu;
 5. tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel või struktuuritoetuste vahenditest makstavat stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust;
 6. õppetoetuste ja õppelaenu seaduse alusel makstud põhitoetust, vajaduspõhist õppetoetust, vajaduspõhist eritoetust ja õppeasutuse moodustatud eritoetuse fondi vahenditest makstud toetust;
 7. töist sissetulekut, mille on saanud põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes õppiv keskhariduseta laps kuni 19-aastaseks saamiseni või 19-aastaseks saamist kuni jooksva õppeaasta lõpuni või õpilase kooli nimekirjast väljaarvamiseni

Kui toimetulekutoetuse taotleja või tema perekonna liige hakkab saama töist sissetulekut ning enne seda oli talle vähemalt kahel järjestikusel kuul määratud toimetulekutoetus, mille arvestamisel ei võeta arvesse töist sissetulekut, ei arvata töise sissetuleku saamisele vahetult järgnevatel kuudel toimetulekutoetuse arvestamisel sissetulekute hulka
1) kahel kuul 100% töisest sissetulekust ja
2) seejärel neljal kuul 50% töisest sissetulekust.

Erisust kohaldatakse toimetulekutoetuse arvestamisel ühel korral 24 kuu jooksul kohaldamisest arvestades.

Töiseks sissetulekuks loetakse tasu, mis on saadud töö- või teenistussuhtes või võlaõigusliku teenuse osutamise lepingu alusel, samuti füüsilisest isikust ettevõtja ettevõtlusest saadud tulu.

 

Kohaliku omavalitsuse üksus võib kaalutlusõiguse alusel toimetulekutoetuse arvestamisel üksi elava isiku või perekonna sissetulekute hulka mitte arvata:

1) õppimist ja töötamist soodustavaid stipendiume ning toetusi;

2) konkreetse kulu või kahju katmiseks saadud hüvitisi;

3) lähedastelt toimetuleku parandamiseks saadud rahalisi toetusi ja kingitusi kuni poole toimetulekupiiri ulatuses perekonna kohta kuus.

Arvesse võetavad eluasemekulud:

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel 

Toimetulekutoetuse arvestamisel üksi elavale isikule või perekonnale, kellele on toimetulekutoetuse arvestamisele vahetult eelnenud kuuel kuul määratud toimetulekutoetus, võib võtta arvesse muid ühekordseid eluasemekulusid, mille tegemise vajadus on vältimatu ja tuleneb õigusaktist või tingitud ohust inimese tervisele või elule, kuni ühe toimetulekupiiri ulatuses kalendriaasta jooksul. Toimetulekutoetuse arvestamisel ei arvata varem tekkinud eluasemekulude võlgnevust jooksva kuu eluasemekulude hulka ja seda ei kaeta toimetulekutoetuse arvelt.

Toetuse võib jätta määramata või vähendada määratavat toetuse summat, kui :

 1. toetuse taotleja või toetust taotleva perekonna liige on töövõimeline tööealine isik, kes ei tööta ega õpi täiskoormusega ega viibi akadeemilisel puhkusel;
 2. toetuse taotleja või toetust taotleva perekonna liige on töövõimeline tööealine isik, kes ei tööta ega ole Eesti Töötukassas töötu või tööotsijana registreeritud;
 3. toetuse taotleja või toetust taotleva perekonna liige on töövõimeline tööealine isik, kes ei tööta ja on Eesti Töötukassas töötuna registreeritud, kuid on ilma mõjuva põhjuseta jätnud individuaalse tööotsimiskava täitmata või keeldunud pakutud sobivast tööst;
 4. toetuse taotleja või toetust taotleva perekonna liige on töövõimeline tööealine isik, kes ei tööta ja on ilma mõjuva põhjuseta keeldunud kohaliku omavalitsuse üksuse pakutud sobivast tööst;
 5. toetuse taotleja või toetust taotleva perekonna liige on töövõimeline tööealine isik, kes ei tööta ja on ilma mõjuva põhjuseta keeldunud kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatavast iseseisvat toimetulekut soodustavast sotsiaalteenusest;
 6. toimetulekutoetuse taotlejal või temaga koos elaval ülalpidamist saama õigustatud lapsel või muul abi vajaval alanejal või ülenejal sugulasel, kes ei ole võimeline ennast ise ülal pidama, on õigus saada elatist, kuid taotleja keeldub elatise saamise kohta dokumenti esitamast või elatist sisse nõudmast;
 7. kohaliku omavalitsuse üksus leiab, et toimetulekutoetuse taotleja või tema perekonna kasutuses või omandis olev vara, selle üürimine, rentimine või müümine tagab temale või perekonnale toimetulekuks piisavad elatusvahendid;
 8. toetuse taotleja või toetust taotleva perekonna liige ei ole kohaliku omavalitsuse üksuse hinnangul muul viisil püüdnud enda ja oma perekonna materiaalset olukorda parandada.


Täiendavat teavet toimetulekutoetuse taotlemise kohta saab Maardu Linnavalitsuse Sotsiaalabi osakonnas (Kallasmaa 1, kab.104, tel. 6060744, 6060747) või www.eesti.ee

Õigusaktid