Käspre kinnistu ja lähiala detailplaneering

Seisund: vastuvõetud
 
Seisundi kuupäev: 27.12.2023
 
 
Materjalid:
 
 
Lisad:
 
 
 

Käspre kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamisettepaneku põhijoonise väljavõte

Käspre kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Käspre kinnistu ja lähiala detailplaneering võeti vastu Maardu Linnavalitsuse 27.12.2023 korraldusega nr 828. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 01.02.2024 kuni 14.02.2024. Avaliku väljapaneku ajal on kõigil võimalik esitada detailplaneeringu osas oma seisukoht linnavalitsus@maardu.ee või posti teel: Maardu Linnavalitsus, planeerimis- ja majandusosakond, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu. Avalik arutelu toimub 04.03.2024 kell 16:00 Maardu Linnavalitsuse suures saalis.

Detailplaneeringu materjalid (seisuga 29.11.2023):

Põhijoonis

Tehnovõrkude joonis

Seletuskiri

Tugiplaan

Ruumiline analüüs

Illustratsioonid

Käspre kinnistu ja lähiala detailplaneering algatati Maardu Linnavalitsuse 27.12.2022 korraldusega nr 737. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata kinnistule ehitusõigus korterelamute püstitamiseks, määrata tehnovõrkude liitumispunktide asukohad, parkimise põhimõtteline korraldamine ja juurdepääsude määramine, vajadusel määrata sõiduteede või kõnniteede avalik kasutamine, määrata haljastuse ja heakorra lahenduse põhimõtted, seada keskkonnaalased tingimused ning määrata servituutide vajadus ja ulatus. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,5 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas kehtiva Maardu linna üldplaneeringuga.

Detailplaneeringuga kavandatakse kolm korterelamu maa krunti,  seitsme korterelamu ehitamiseks. Krundile on ette nähtud ehitusõigus kuni seitsmele hoonele maksimaalse ehitisealuse pinnaga kuni 1600 m2, kuni 6 korrust. Krundi haljastuse minimaalne osakaal peab olema vähemalt 30%.