Käspre kinnistu ja lähiala detailplaneering

Seisund: algatatud
 
Seisundi kuupäev: 27.12.2022
 
 
Materjalid:
 
 
Lisad:
 
 
 

Käspre kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamisettepaneku põhijoonise väljavõte

Käspre kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning lähteseisukohtade kinnitamine

Käspre kinnistu ja lähiala detailplaneering algatati Maardu Linnavalitsuse 27.12.2022 korraldusega nr 737. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata kinnistule ehitusõigus korterelamute püstitamiseks, määrata tehnovõrkude liitumispunktide asukohad, parkimise põhimõtteline korraldamine ja juurdepääsude määramine, vajadusel määrata sõiduteede või kõnniteede avalik kasutamine, määrata haljastuse ja heakorra lahenduse põhimõtted, seada keskkonnaalased tingimused ning määrata servituutide vajadus ja ulatus. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,5 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas kehtiva Maardu linna üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu algatamisettepaneku kohaselt soovitakse kinnistule ette näha ehitusõigus kuni seitsmele korterelamule. Täpsed hoonestusmahud ja -lahendus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.