Uudised

« Tagasi

Viieaia tee 13 kinnistu projekteerimistingimuste avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsusele esitati 28.03.2022 ehitisregistri kaudu taotlus projekteerimistingimuste väljastamiseks Viieaia tee 13 kinnistule päikesepaneelide projekteerimiseks.

Viieaia tee 13 kinnistu osas kehtib Maardu Linnavolikogu 31.10.2006.a otsusega nr 86 kehtestatud Vana-Narva mnt 1d maaüksuse ja Vana-Narva mnt 1/2 kinnistu detailplaneering (edaspidi detailplaneering). Detailplaneeringuga nähti ette juurdepääsutee rajamine Vana-Narva mnt ½ kinnistule.

Käesoleva korraldusega nähakse ette tingimused üksnes korralduse lisas 2 näidatud ulatuses päikesepaneelide ehitamiseks, sealjuures ei muudeta olemuslikult Maardu Linnavolikogu 31.10.2006.a otsusega nr 86 kehtestatud detailplaneeringut.

Ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 1 ja p 2 kohaselt võib detailplaneeringu olemasolu korral pädev asutus põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone või olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu koostamisest on möödas üle viia aasta ja/või detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid või on oluliselt muutunud planeeringuala või selle mõjuala, mille tõttu ei ole enam võimalik detailplaneeringut täielikult ellu viia.

Ehitusseadustiku § 31 lg 1 kohaselt tuleb sellisel juhul korraldada projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste osas on võimalik oma seisukoht esitada 13.05.2022 kuni 23.05.2022 kas e-postiga linnavalitsus@maardu.ee või postiga: Ehitus- ja planeerimisosakond, Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu.

Projekteerimistingimuste korralduse eelnõu 

Korralduse eelnõu lisa 1 (tingimused)

Korralduse eelnõu lisa 2 (skeem)