Üleoru tn 2 kinnistu (Maardu krossiraja)  detailplaneeringu kehtestamine

Maardu Linnavalitsus kehtestas Üleoru tn 2 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu 21.04.2020 korraldusega nr 221.

Üleoru tn 2 kinnistu ning lähiala detailplaneering algatati Maardu Linnavalitsuse 09.02.2016 korraldusega nr 64. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli anda ehitusõigus hoonetele, mis teenindavad kinnistul asuvat krossirada. Lisaks määrati planeeringuga võimalik külastajate ja võistlejate parkimise lahendus, tehnovõrkude vajadus ning paigutus jpm.

Detailplaneering näeb Üleoru tn 2 kinnistule ette ehitusõiguse kokku kuni kuuele hoonele ehitisealuse pinnaga kuni 1000 m2, maksimaalselt 3 korrusega ja kõrgusega kuni 10 m.

Planeeringus on täpsustatud olemasoleva krossiraja asukohta, lisaks on ette nähtud asukoht laste motokrossiraja tarbeks. Planeeringuala lõunaserva on kavandatud kaitsevall, mis on mõeldud ka pealtvaatajate tribüüniks.

Paika on pandud külaliste parkla ning võistlejate parkla asukohad, planeeringuala sissesõidud ning ala põhimõtteline liikluskorraldus.

Lisaks on lahendatud planeeringuala sademevee äravool ning ühendamine ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga. 

Detailplaneeringu materjalid:

seletuskiri
põhijoonis PDF DWG 
tehnovõrgud
 PDF DWG 
liitumispunktid
 PDF

Üleoru tn 2 kinnistu (Maardu krossiraja)  detailplaneeringu avalik väljapanek

Maardu Linnavalitsus võttis detailplaneeringu vastu 25.02.2020 korraldusega nr 109 ning kuulutas välja detailplaneeringu avaliku väljapaneku. 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 20.03.2020 kuni 12.04.2020. Avaliku väljapaneku jooksul ei esitatud detailplaneeringu lahenduse osas ühtegi ettepanekut ega vastuväidet.

Vastuvõetud detailplaneeringu materjalid:

Seletuskiri
Asukohaskeem
Põhijoonis
Tehnovõrgud
Tugiplaan

Üleoru tn 2 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu KSH algatamata jätmine

Tuginedes keskkonnamõju eelhinnangule, jättis Maardu Linnavalitsus 07.01.2020 korraldusega nr 6 Üleoru tn 2 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata. Keskkonnamõju eelhinnangu kohaselt pole KSH muuhulgas vajalik, sest detailplaneeringu elluviimisega ei saa hetkel teadaoleva info põhjal eeldada tegevusi, millega kaasneks keskkonnaseisundi olulist halvenemist; kavandatava tegevusega (motokrossiga) on alal tegeletud juba mitme aastakümne jooksul; detailplaneeringu alal ei esine teadaolevalt jääkreostust või teisi keskkonda saastavaid objekte; planeeringuala ei kattu Natura 2000 võrgustiku aladega ega asu ka nende vahetus naabruses.

KSH algatamata jätmise korraldusega saab tutvuda Maardu Linnavalitsuses tööpäeviti 09.00-13.00 ja 14.00-16.00. Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise algataja on Maardu Linnavalitsus (Kallasmaa tn 1, 74001, Maardu, reg kood 75011470, telefon 6060702, e-post linnavalitsus@maardu.ee) korraldaja on Maardu Linnavalitsus, koostaja Virgman OÜ (Kaatri, Liivaküla, 90415 Haapsalu linn, reg kood 11994305, telefon 53736766, e-post caspar@virgman.ee) ning kehtestaja Maardu Linnavalitsus.

KSH eelhinnang

Keskkonnaameti seisukoht

Maardu LV 07.01.2020 korraldus nr 6