25.11.21

Pirnipuu pst 82 kinnistu ning lähiala detailplaneering

Seisund: kehtestatud

Seisundi kuupäev: 26.05.2021

Väljavõte detailplaneeringu põhijoonisest

Kehtestatud detailplaneeringu materjalid (26.05.2021):

Põhijoonis PDF DWG

Tehnovõrkude joonis PDF DWG

Seletuskiri PDF

Situatsiooniskeem PDF

Kontaktala skeem PDF

Tugiplaan PDF DWG

 

Pirnipuu pst 82 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu menetluse käik

Pirnipuu pst 82 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Maardu Linnavalitsus kehtestas 26.05.2021 korraldusega nr 403 Pirnipuu pst 82 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu. Planeeritav ala asub Maardu linna Muuga elamupiirkonnas, Pirnipuu ja Ploomipuu puiesteede nurgal. Planeeringuala suurus on ca 0,75 ha.

Detailplaneeringus on Pirnipuu pst 82 kinnistule ette nähtud ehitusõigus kuni ühele ühiskondlikule hoonele maksimaalse kõrgusega 11 m või kolm korrust. Hoone kolmanda korruse suletud brutopind on maksimaalselt 50% hoone ehitisealusest pinnast, kolmekorruseline osa võib paikneda üksnes põhijoonisel näidatud vahejoontega eraldatud tsoonis.

Hoone maksimaalne ehitisealune pind on 1400 m2. Lubatud maksimaalne brutopind on 3500 m2. Sissesõidud kinnistule on ette nähtud Pirnipuu puiestee poolt, parkimiskohti on kavandatud 21.

Krundi haljastuse minimaalne osakaal on 30%. Ehitusloa taotlemiseks esitatava projekti koosseisus peab olema erialase pädevusega maastikuarhitekti poolt koostatud haljastusprojekt, kus on välja toodud meetmed väärtuslike puude säilitamiseks ja likvideeritavate puude maksimaalseks asendamiseks oma kinnistu piires.

Pirnipuu pst 80 ja Huulheina tee 5 kinnistutega piirneval lõigul on ette nähtud kaitsehaljastuseks tiheda heki istutamine vähemalt 2 m kõrguste istikutega. Piirdeaed ja kaitsehaljastus tuleb lahendada koostöös piirnevate kinnisasjade omanikega, soovi korral ja võimalusel säilitades olemasolevat (kõrg)haljastust. Hoone perimeetri ümber maapinda tõstes tuleb ette näha sujuv üleminek olemasoleva maapinna kõrgusega.

Hoone projekteerimisel tuleb võimalusel arvestada naaberkinnistute elanike privaatsusega, Ploomipuu pst 60 kinnistu suunas mitte ette näha suuri aknapindasid.

Pirnipuu pst 82 detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

Pärast avalikku väljapanekut ja avalikku arutelu täiendatud materjalid (10.10.2020):

Seletuskiri (PDF)

Põhijoonis (PDF)

Tehnovõrgud (PDF),

Avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused:

Avaliku arutelu protokoll

Esitatud arvamus/ettepanek

Maardu Linnavalitsuse seisukoht

Planeeritava ehitise täpne kasutusotstarve on määratlemata ja seega ei saa detailplaneeringu koostamist õiguspäraselt läbi viia. Pole kaalutud alternatiivseid otsuseid.

Endiselt ei saa väita, et ehitis on määratlemata. Hoonele on detailplaneeringuga ette nähtud ühiskondliku hoone funktsioon, täpsemalt hooldekodu. Samas jätab detailplaneering sisse paindlikkust juhuks, kui see funktsioon kohe ei realiseeru ning tulevikus tekib vajadus mõne muu avaliku hoone ehitamiseks. Sellisel juhul tuleb detailplaneeringut täpsustada või muuta projekteerimistingimustega, mida lähtuvalt ehitusseadustiku § 31 lõigu kohaselt tuleb teha avatud menetlusena. See annab võimaluse naabritele ka tulevikus selle krundi ehitusõiguse osas kaasa rääkida. Juhul kui säilib planeeringuala ühiskondliku hoone funktsioon ning ehitusõigus ei muutu (või väheneb), siis ei ei ole meie hinnangul tegemist planeeringulahenduse olemusliku muutmisega. Kõige konkreetsem huvi ja seisukohad planeeringumenetluse jooksul on tulnud planeeritava kinnistu naabrite poolt. Nende isikute kaasamine projekteerimistingimuste menetlusse on ka edaspidi kohustuslik.

Alternatiivsete otstarvete kaalumine pole detailplaneeringu ülesanne planeerimisseaduse § 126 kohaselt. 

Pirnipuu pst 82 DP algatamise puhul oleks tulnud kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkust. Pole adekvaatseid mõju leevendavaid meetmeid

KeHJS § 33 lg 2 p 4 ja § 6 lg 2 p 22 alusel tuleb keskkonnamõju algatamise vajalikkust kaaluda, kui planeeritav tegevus võib kaasat tuua olulise keskkonnamõju. KeHJS § § 22 kohaselt on keskkonnamõju oluline, kui see võib eeldatavalt ületada mõjuala keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervise ja heaolu, kultuuripärandi või vara. Meie hinnangul hooldekodu rajamise puhul need punktid ei kohaldu, mistõttu puudus ka tarvidus kaaluda keskkonnamõju algatamise vajalikkust ning koostada selle kohta eelhinnang.

Maakasutuse muudatuse mõju üldise hindamise ülesanne on Maardu linna üldplaneeringu raames koostataval keskkonnamõju strateegilisel hindamisel. Kuna antud kinnistule on üldplaneeringuga ette nähtud keskusala otstarve, siis pole meie hinnangul otstarbekas täiendavalt hakata hindama üldplaneeringuga tehtud otsuseid, vastasel juhul kaotab üldplaneering oma mõtte. 

Kõige suurem loodusväärtus antud kinnistul on meie hinnangul kõrghaljastus. Hoonestuse rajamisega varasemalt kõrghaljastatud kinnistule on haljastuse hulga vähenemine paratamatu, mistõttu oli meie soov leida selline lahendus, kus säilib väärtuslikku haljastust suurimal määral. Selle jaoks sai ka tellitud dendroloogiline hindamine, mis võimaldas kõrgema väärtusklassiga puud välja tuua ning need hoonestusalast välja jätta. Selle puhul oli tegemist esimese leevendusmeetmega.

Elanike ettepanekute kohaselt on vähendatud hoonestusala suurust - see on teine leevendusmeede. Kolmandaks on kavandatud minimaalselt 2 m kõrguste istikutega haljastatud puhver kinnistu lääneküljel. 

Pirnipuu pst 82 kinnistul tuleks säilitada haljasala. See oleks kooskõlas kehtiva ning ka koostamisel oleva üldplaneeringuga. Lasteaia rajamine piirkonda lõhkus rahulikku ja rohelist miljööd. Ei esine avalikku huvi Pirnipuu pst 82 kinnistule ühiskondlku hoone rajamiseks. 

Oleme endiselt seisukohal, et antud juhul on tegemist linnavalitsuse kaalutlusõigusega, millised huvid on kokkuvõttes ülimuslikud. Kuna hooldekodu puhul on tegemist asutusega, mis on vajalik mitte ainult Muuga, vaid terve linna ja isegi laiema piirkonna vajaduste katmiseks, siis kaalub see üles kohaliku taseme väikse haljasala kaotamise. 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Maardu linna üldplaneeringuga ning linn on oma strateegiliste eesmärkide seadmisel lähtunud üldplaneeringus ettenähtud võimalustest. 

Hoonestus Pirnipuu pst 82 kinnistul võiks piirduda kahe korrusega. [sama ettepanek esitatud kahe erineva osapoole poolt]. On ebaselge, kui suure mahuga hoone rajamine on üldse vajalik.

Vastus on analoogne varasemaga: hoone kõrgus on valitud nii praktilistel kui ka esteetilistel kaalutlustel. Praktilise poole pealt võimaldab suurem kõrgus vähendada ehitisealust pinda, mis omakorda võimaldab säilitada suuremal määral olemasolevat haljastust. Esteetiliselt võimaldab üks (poolik) lisakorrus muutuda hoonel maamärgiks, mis siiski liialt ei domineeri. Hoone suuremat kõrgust, mis on mujal lubatust vaid 2 m enam, pehmendab visuaalselt ka tänava ning hoone vahel säilitatav kõrghaljastus.

Oleme seisukohal, et planeeringulahendus, kus hoone on osaliselt 3-korruseline, on just sobilik antud piirkonda ning mõjub silmapaistva, aga mitte liialt domineeriva maamärgina. Varasema detailplaneeringu lahendusega võrreldes on muudetud 3-korruselise hooneosa piire. Viimases, avaliku arutelu järgses lahenduses on see paigutatud selliselt, et asub võrdsel kaugusel nii Pirnipuu pst 80 kui Ploomipuu pst 60 kinnistutest. Selle muudatuse eesmärk oli tagada suurem privaatsus Pirnipuu pst 80 kinnistule, säilitades samas endise hoonestusmahu.

Hoonestusmahu valimisel on lähtutud antud krundi ja keskkonna poolt seatud piirangutest ehk siis keskkond dikteerib ehitusõiguse, mitte vastupidi. Ehitusmahu valikul on lähtutud sellest, et säiliks ka piisaval hulgal kõrghaljastust kinnistul.

Sisse- ja väljasõidu paiknemine Pirnipuu puiesteel suurendab märgatavalt liiklussagedust Pirnipuu puiesteel. Parem oleks varaseme eskiisi variant 2, mis nägi ette parkimiskohad ja juurdepääsu kinnistule Ploomipuu pst poolt. Pirnipuu puiestee on kitsas ning tihedaks liiklemiseks sobimatu. Linnavalitsus ei pea vajalikuks võtta meetmeid Pirnipuu puieste liiklusprobleemide lahendamiseks. Praegune lahendus riivab liialt Pirnipuu pst 80 kinnistuomaniku huve.

Vastus on analoogne varasemaga: mainitud eskiislahenduse variant 2 puhul olid tegelikult sissesõidud ligikaudu samas kohas, mis praeguse lahenduse korral, kuid teeninduse sissesõit ning külaliste sissesõit polnud omavahel eraldatud. Meie hinnangul on ringliiklus parkla enda liikluskorralduse mõttes loogilisem ja ohutum variant. Lisaks mõjutas variantide valikut ka hoonestusala paiknemine. Viimaseks jääb praeguse lahendusega hoone ja tänava vahele kahest küljest kõrghaljastus, mis aitab hoonel keskkonna sobituda.

Tervikuna Pirnipuu puiestee liiklusküsimuste lahendamine ei kuulu detailplaneeringu ülesannete hulka. Detailplaneeringu lahendus peab tagama, et konkreetse arenduse poolt lisanduva liiklusega seotud küsimused leiaksid lahenduse - seda on ka tehtud. Üleüldise kasvava liikluskoormuse küsimus lahendatakse lähtuvalt linnavalitsuse strateegilistest eesmärkidest ja eelarvekavast.

Viimane, avaliku arutelu järgne detailplaneeringu lahendus vähendab ka riivet Pirnipuu pst 80 ja Huulheina tee 5 kinnistutele, kuna parkimiskohad on nihutatud kaugemale Pirnipuu pst 82 kinnistu piiridest.

 

Pirnipuu pst 82 ja 80 vahele istutatavad taimed peaksid olema vähemalt 2 m kõrgused, et luua tõhus barjäär.

Detailplaneeringu lahendust on vastavalt täiendatud. 

Pirnipuu pst 60 kinnistuga piirnev kraav on kavandatud piirdeaiale liiga lähedale ning see võib muutuda ebastabiilseks. Kraav jääb endisesse asukohta. Uus, sirgem kraavilõik on jooniselt eemaldatud.


Detailplaneeringu ruumiline illustratsioon (illustratiivse iseloomuga).

Pirnipuu pst 82 detailplaneeringu avalik väljapanek ja avalik arutelu

Maardu Linnavalitsus võttis detaiplaneeringu vastu 16.06.2020 korraldusega nr 339 ning kuulutas välja avaliku väljapaneku. Avalik väljapanek toimus 13.07.2020 kuni 09.08.2020. Avaliku väljapaneku ajal oli kõigil huvilistel võimalik esitada küsimusi või ettepanekuid detailplaneeringu lahenduse osas. Detailplaneeringu lahendusega sai tutvuda käesoleval veebilehel või vastuvõtuaegadel Maardu Linnavalitsuse ehitus- ja planeerimisosakonnas Kallasmaa tn 1, Maardu.

Vastuvõetud detailplaneeringu materjalid (16.06.2020):

Seletuskiri (PDF)

Põhijoonis (PDF)

Tehnovõrgud (PDF)

Koondjoonis (DWG)

Situatsiooniskeem

Kontaktala analüüs

Tugiplaan

Puittaimestiku inventuur

Detailplaneeringu algatamise korraldus

Täiendavalt toimus ka avalik arutelu 13.08.2020 kell 16:00 Maardu Linnavalitsuse istungite saalis, Kallasmaa tn 1, Maardu, kus tutvustati avaliku väljapaneku jooksul esitatud ettepanekuid, selgitati linna seisukohti ning arutati võimalike muudatusettepanekuid detailplaneeringu lahendusse.

Detailplaneeringu esitamine kaasatavatele arvamuse avaldamiseks - märts 2020

Detailplaneeringu materjalid seisuga 28.02.2020:

Seletuskiri (28.02.2020)

Detailplaneeringu põhijoonis - PDF(25.02.2020)

Detailplaneeringu joonis - DWG (25.02.2020)

Tehnovõrkude koondplaan

Elektrivarustuse skeem

Esitatud arvamus/ettepanek

Maardu Linnavalitsuse seisukoht

Planeeritav ehitisi täpne kasutusotstarve on määratlemata ja seega ei saa detailplaneeringu koostamist õiguspäraselt läbi viia.

Me ei nõustu sellega, et ehitis on määratlemata. Hoonele on detailplaneeringuga ette nähtud funktsioon, milleks on hooldekodu. Samas jätab detailplaneering sisse paindlikkust juhuks, kui see funktsioon kohe ei realiseeru ning tulevikus tekib vajadus mõne muu avaliku hoone ehitamiseks. Sellisel juhul tuleb detailplaneeringut täpsustada või muuta projekteerimistingimustega, mida lähtuvalt ehitusseadustiku § 31 lõigu kohaselt tuleb teha avatud menetlusena. See annab võimaluse naabritele ka tulevikus selle krundi ehitusõiguse osas kaasa rääkida.

Pirnipuu pst 82 DP algatamise puhul oleks tulnud kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkust.

KeHJS § 33 lg 2 p 4 ja § 6 lg 2 p 22 alusel tuleb keskkonnamõju algatamise vajalikkust kaaluda, kui planeeritav tegevus võib kaasat tuua olulise keskkonnamõju. KeHJS § § 22 kohaselt on keskkonnamõju oluline, kui see võib eeldatavalt ületada mõjuala keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervise ja heaolu, kultuuripärandi või vara. Meie hinnangul hooldekodu rajamise puhul need punktid ei kohaldu, mistõttu puudus ka tarvidus kaaluda keskkonnamõju algatamise vajalikkust ning koostada selle kohta eelhinnang.

Pirnipuu pst 82 kinnistul tuleks säilitada haljasala. See oleks kooskõlas kehtiva ning ka koostamisel oleva üldplaneeringuga. Roheala on kasutuses kohalike elanike poolt ajaveetmispaigana. Puudub ülekaalukas avalik huvi, mis põhjendaks haljasala likvideerimist.

Antud juhul on tegemist põhimõttelise küsimusega, kas avalike ülesannete täitmise vajadus kohaliku omavalitsuse poolt kaalub üles olemasoleva haljasala hoonestamise ja kui kaalub, siis millised on need avalikud ülesanded, mis on selleks piisaval tähtsad. Esimene otsus selles osas tehti juba 2008. aastal., kui Maardu linnavolikogu kehtestas Maardu linna üldplaneeringu, mis määras antud maa kasutamise otstarbeks keskuse maa. Kuigi keskuse maal on lubatud ka haljasalad (õigupoolest ei nõua tavapärane haljastus üldsegi ehitusõigust), oli selle otsuse eesmärgiks siiski piirkonda mitmekesistada ning kujundada Ploomipuu puiestee äärde väike kohalik keskusala, kus asuksid avalikkusele olulised hooned.

Tegemist on ainsa Muugal asuva maatükiga, kuhu sellise hoone rajamine on võimalik, st selliseks maakasutuseks loob õigusliku aluse üldplaneering ning ka maatükk ise on sellisel otstarbel munitsipaliseeritud. Rohkem taolisi maatükke Maardu linnal pole.

Maardu linnavalitsus on ka varem väljendanud seisukohta, et olukorras, kus üha rohkem inimesi asub Muugale püsivalt elama, ei saa eeldada varasema elukorralduse kestmajäämist. Püsiv elamine nõuab teistsugust infrastruktuuri ja suuremat hulka avalikke teenuseid kui hooajaline elamine. Kahjuks pole piirkonna rajamisel selle asjaoluga arvestatud, mistõttu tuleb praegu teha keerulisi otsuseid, mis peavad omavahel tasakaalustama suuremat avalikku huvi ning kitsama piirkonna elanike huve.

Hoonestus Pirnipuu pst 82 kinnistul võiks piirduda kahe korrusega. [sama ettepanek esitatud kahe erineva osapoole poolt]

Hoone kõrgus on valitud nii praktilistel kui ka esteetilistel kaalutlustel. Praktilise poole pealt võimaldab suurem kõrgus vähendada ehitisealust pinda, mis omakorda võimaldab säilitada suuremal määral olemasolevat haljastust. Esteetiliselt võimaldab üks (poolik) lisakorrus muutuda hoonel maamärgiks, mis siiski liialt ei domineeri. Hoone suuremat kõrgust, mis on mujal lubatust vaid 2 m enam, pehmendab visuaalselt ka tänava ning hoone vahel säilitatav kõrghaljastus.

Oleme seisukohal, et planeeringulahendus, kus hoone on osaliselt 3-korruseline, on just sobilik antud piirkonda ning mõjub silmapaistva, aga mitte liialt domineeriva maamärgina. Kuna 3-korruseline hooneosa jääb kinnistu põhjaossa, ei heida see ka varje naaberkinnistutele.

Sisse- ja väljasõidu paiknemine Pirnipuu puiesteel suurendab märgatavalt liiklussagedust Pirnipuu puiesteel. Parem oleks varaseme eskiisi variant 2, mis nägi ette parkimiskohad ja juurdepääsu kinnistule Ploomipuu pst poolt. Pirnipuu puiestee on kitsas ning tihedaks liiklemiseks sobimatu. 

Mainitud eskiislahenduse variant 2 puhul olid tegelikult sissesõidud ligikaudu samas kohas, mis praeguse lahenduse korral, kuid teeninduse sissesõit ning külaliste sissesõit polnud omavahel eraldatud. Meie hinnangul on ringliiklus parkla enda liikluskorralduse mõttes loogilisem ja ohutum variant. Lisaks mõjutas variantide valikut ka hoonestusala paiknemine. Viimaseks jääb praeguse lahendusega hoone ja tänava vahele kahest küljest kõrghaljastus, mis aitab hoonel keskkonna sobituda.

Pirnipuu puiestee tänava terviklik liikluskorralduse lahendus ei kuulu antud detailplaneeringu ülesannete hulka. Tänava kategooria paneb paika üldplaneering ning selle täpsema lahenduse määrab ära projekt. Praegustes plaanides tänava ümberehitust kavas pole, küll aga on prioriteet lasteaia väljasõidu ning Ploomipuu puiestee tänava vaheline tänavalõik, kus hakkab olema liiklustihedus ülejäänud tänavast märgatavalt suurem. Selle väljaehitamise täpsemad asjaolud selguvad pärast detailplaneeringu kehtestamist, kuid on selge, et praegune kitsas tee jääb tulevikus kitsaks.

Pirnipuu pst 82 ja 80 vahele istutatavad taimed peaksid olema vähemalt 2 m kõrgused, et luua tõhus barjäär.

Me ei pea istutatavate hekitaimede miinimumkõrguse määramist detailplaneeringuga põhjendatuks ning leiame, et senine käsitlus on heki osas piisav.

Hekk peaks jätkuma ka piki Huulheina tee 5 kinnistu piiri [sama ettepanek esitatud kahe erineva osapoole poolt] Võtame arvesse

Teedevõrgustikku peaks hindama laiemalt kui ainult majaesise parkla ulatuses.

Kogu Pirnipuu tänava liikluslahenduse käsitlemine ei kuulu detailplaneeringu mahu hulka. Tänava kategooria määrab ära linna üldplaneering, täpne lahendus selgub aga alles projekti koostamise käigus. Lähiaastate kavas Pirnipuu puiestee rekonstrueerimist pole, küll aga on vajalik leida lahendus lasteaia väljasõidu ning Ploomipuu puiestee vahelisele lõigule, kui hooldekodu valmis ehitatakse.

Detailplaneeringu koostamise alustest on keskkonnamõju hindamine ja dendroloogiline hinnang ei ole keskkonnamõjude hindamine.

Keskkonnamõjude (strateegiline) hindamine on osa detailplaneeringu protsessist sellisel juhul, kui planeeritakse eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga objekti. Hooldekodu või muu avaliku otstarbega ehitise puhul pole sellist olulist keskkonnamõju teadaolevalt ette näha. Kuna antud kinnistu suurim väärtus on kõrghaljastus, siis pidasime vajalikuks tellida ka puittaimestiku hinnangu, et saada ülevaade, millised puud oleks kõige vajalikum säilitada. Praeguse planeeringulahenduse puhul säilivad kõik II kategooria puud (antud kinnistul kõrgeim klass).

Maksimaalselt tuleks säilitada olemasolevat haljastust.

Maksimaalne säilitamine läheb antud juhul vastuollu detailplaneeringu koostamise eesmärgiga, sest kõikide puude säilitamise korral pole kinnistule võimalik hoonestust rajada. Kuna detailplaneeringu eesmärgiks on erinevaid huve tasakaalustades täita detailplaneeringu koostamise eesmärki, siis tuleb ka haljastuse osas teatud mööndusi teha. Küll aga on haljastus kavandatud Ploomipuu puiestee ning kavandatava hoone vahele, uushoonestuse ning naaberkinnistute vahele, lisaks on planeeritud terviklik haljasala planeeringuala lõunaossa.

 

Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek - juuli-august 2019

Detailplaneeringu eskiislahendus (seisuga juuli 2019)

Tulenevalt sellest, et detailplaneeringu ala on Muugal olulises asukohas ning tegemist on olemasoleva haljasalaga, otsustas Maardu Linnavalitsus korraldada detailplaneeringu eskiis avaliku väljapaneku. 

Detailplaneeringu eskiisi aluseks oli lisaks muule ka maastikuarhitekt Piret Kirsi puittaimestiku inventuur. See võimaldas välja töötada eskiislahenduse, millega säilivad kõik II väärtusklassi puud (planeeringualal kõige väärtuslikum klass). Üldiselt on aga detailplaneeringu alal haljastuslikult väärtuslikke puid vähe, kuigi ei saa ka alahinnata kõrghaljastatud roheala tähtsust ümbritsevale elanikkonnale.

Pirnipuu pst 82 kinnistu ning lähiala detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimus 29.07.2019 kuni 11.08.2019. Ettepanekuid sai esitada kuni 19.08.2019. Detailplaneeringu eskiisi avalikust väljapanekust teavitati lisaks avalikele kanalitele ka Pirnipuu pst 82 kinnistu piirinaabreid.

Avaliku väljapaneku jooksul esitatud arvamuste ja Maardu linnavalitsuse seisukohad leiab alljärgnevast tabelist:

Esitatud arvamus/ettepanek

Maardu Linnavalitsuse seisukoht

Jääb arusaamatuks ühiskondliku hoone täpsem otstarve.

Käesoleva plaani kohaselt tuleb sinna hooldekodu, kuid detailplaneeringu lahendus jätab tulevikukss võimaluse muu ühiskondliku hoone rajamiseks.

Puudub keskkonnamõjude hindamine

Keskkonnamõju on võimalik hinnata detailplaneeringu menetluse raames; koostatud on dendroloogiline hindamine.

Lisanduv sotsiaalhoone suurendab liiklustihedust, väheneb ohutus.

Hooldekodu puhul näeb Maardu LV ette väiksemat tulevast liikluskoormust kui on kõrvalasuval lasteaial. Täiendavad meetmed ohutuse tagamiseks on kaalumisel (sh kergliiklejaid arvestades)

11 m on planeeritava hoone jaoks liialt suur kõrgus.

Oleme seisukohal, et keskusalal prominentses asukohas olev hoone võib olla pisut suurem. Praegune Muuga kõrguspiirang eramajadele on 9 m, antud hoone kolmekorruseline osa on sellest vaid 2 m kõrgem.

Krundi tagaossa planeerida täiendav kraav

Arvestame

Tegemist on väärtusliku metsaga, dendroloogiline uuring ei ole teostatud korrektselt Maardu Linnavalitsusel puudub põhjus eeldamaks, et puittaimestiku hinnang on teostatud ebakorrektselt. Puittaimestiku osas on detailplaneeringu lahenduses üritatud säilitada maksimaalselt väärtuslikke puid.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk pole selge, mistõttu ei saa detailplaneeringu koostamist eesmärgi- ja õiguspäraselt läbi viia Detailplaneeringut koostatakse eeldusel, et antud asukohta tuleb hooldekodu. Juhul kui tulevikus peaks antud asukohta kerkima mõni muu ühiskondlik ehitis, tuleb projekteerimise käigus korrigeerida neid punkte, mille osas uus funktsioon hooldekodule seatud nõuetest erineb.
Rohealadel on linnakeskkonnas tähtis keskkonnakaitseline ja rekreatiivne roll. Seega peaks ala säilima rohealana. Muugal on aastatega tekkinud järjest suurenev püsielanike hulk, mistõttu on suurenenud ja suurenemas vajadus avalike teenuste järele. Nende teenuste pakkumist võib pidada ülekaalukaks huviks, mis õigustab mõningast haljastuse vähenemist piirkonnas.
Hoonestusala on naaberkinnistule liialt lähedal ja liiga kõrge. Suurendame hoonestusala kaugust 4 m pealt 8 m peale.